Kartta 6

Mustionjoen yleissuunnitelma >>

6A (32) Entinen maanottoalue (kosteikko) 0,18 ha

Mustionjoen varressa on entisiä maanottoalueita ja laidunnotkelmia. Entisen maanottokuopan vieressä kasvaa koivuvaltainen puusto. Muita puita ovat mm. harmaalepät ja vanhat katajanrangat. Puut kasvavat melko väljästi. Kuoppien kasvillisuutta edustavat mesiangervo ja korpikaisla. Oja tulee Balsaängeniltä ja sivuaa kuoppaa itäpuolelta.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko jonne ohjataan pelto-ojan vesiä.

6B (K33) Entinen maanottoalue (kosteikko) 0,42 ha

Mustionjoen varressa on entisiä maanottoalueita ja laidunnotkelmia. Maanottoalueen valtapuu on nuorehko koivu ja tyypillinen suurruoho mesiangervo. Puuston keskeltä kulkee oja jokeen.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko jonne ohjataan pelto-ojan vesiä.

6C (K35) Lehtipuuvaltainen notkelma (kosteikko) 0,71 ha

Mustionjoen varressa on entisiä maanottoalueita ja laidunnotkelmia. Paikalla kasvaa lehtipuuvaltaista sekapuustoa ja pajupensaikkoa.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko. Björkhopsbäckenistä voi johtaa osan vedestä kosteikkoaltaaseen.

6D (L47) Sjöängskullen (perinnebiotooppi) 0,91 ha

Monimuotoinen, kallioperäinen metsäsaareke, jolla on ennen ollut laitumia. Eteläpuolella on edelleen iäkkäitä hakapuita ja avoimia, heinittyneitä niittyjä. Puusto on myös lajistoltaan monipuolista, mm. haapaa, harmaaleppää, koivua, pihlajaa sekä katajaa. Kuollutta puuta esiintyy myös riittoisasti, jopa kolopuita, mikä tekee kohteesta arvokkaan linnustolle.

Niityt ovat rehevöityneitä ja vadelma on runsasta. Saarekkeen eteläpuolella on jonkin verran ahomansikka-metsäapilaniittyä. Muita niittykasveja ovat mm. särmäkuisma, mäkikuisma, siankärsämö, sarjakeltano ja poimulehdet.

Metsäsaarekkeesta hyötyy joenranta-alueen runsas linnusto.

Hoito: Säästetään kolopuut ja kuolleet rungot. Pidetään eteläiset niityt avoimina vesakonraivauksin.

6E (L48) Lehtipuustoinen kukkula (lumo) 0,23 ha

Varttuvaa haapaa, koivua ja pihlajaa kasvava kukkula, jolla on myös heinittynyt, hietakastikkavaltainen suuruohoniittyreunus. Puusto kasvaa väljään ja reunukset saavat auringonvaloa. Kasvillisuus on jokseenkin yksipuolista.

Hoito: Vesakon poisto.

6F (L49) Sekapuustoinen kaistale (lumo) 0,33 ha

Muun muassa koivua ja nuorehkoa mäntyä kasvava kapea kaistale, joka on yhteydessä nautojen nurmilaitumiin. Puiden juuressa on hieman heinäkasvien hallitsemaa niittyalaa.

Hoito: Laidunnus.

6G (L56) Puustoinen kukkula (lumo) 0,58 ha

Jyrkkiä kallioperäisiä osuuksia ja sekametsää kuivan lehdon saarekkeella tien vieressä. Saarekkeella kasvaa mm. koivua, haapaa ja katajaa. Paikoin esiintyy nurmiröllivaltaisia niittyaloja. Muita niittykasveja saarekkeella ovat mm. koiranputki, särmäkuisma, keltamatara.

Hoito: Nuoren puuston harvennus lehtipuuta suosien. Vesakon poisto.

6H (L51) Vajasaareke (lumo) 0,33 ha

Osin kallioperäisellä metsäsaarekkeella on havupuuvaltainen sekapuusto. Korkeakasvuiset kuuset hallitsevat saarekkeen puustoa. Luoteispuolella on iäkkäitä hakamaapuita ja katajia. Reunoilla kasvaa paikoin pajukkoa tai heinittynyttä suurruohoa. Heinät kuten nurmirölli, hietakastikka ja koiranheinä ovat runsaita. Etelään avautuu jokseenkin paahteinen reunus.

Hoito: Nuoren puuston harvennus lehtipuustoa suosien. Vesakon poisto.

6I (L37) Kieleke (lumo) 0,11 ha

Väljäpuustoisella kielekkeellä puusto koostuu tukevista haavoista sekä nuorehkoista männyistä, koivuista ja pihlajista. Eteläkärjessa kasvaa katajaa. Kasvillisuus on heinävaltaista, melko karua sekä puolukan ja sananjalan luonnehtimaa. Seassa esiintyy, vaikkakin niukasti, niittykasveja kuten kissankello, siankärsämö ja niittyleinikki.

Hoito: Jatketaan vesakonraivauksia ja nuoren puuston harvennusta.

6J (L36) Puustoinen kukkula (lumo) 0,11 ha

Saarekkeen näkyvin puu on iäkäs maisemamänty. Muuta väljästi kasvavaa puustoa edustavat mm. haavat, männyt, koivut ja pihlajat. Saarekkeen reunat ovat hietakastikkavaltaisia mutta niittyalaa on riittoisasti. Niityn kasvit ilmentävät karuutta, mm. ahosuolaheinä, ahomansikka, lampaannata, nurmirölli, rohtotädyke, metsäapila ja siankärsämö viihtyvät kukkulan rinteillä.

Hoito: Harvennetaan nuorta puustoa saarekkeen reunoilla. Vesakon poisto.