Kartta 3

Mustionjoen yleissuunnitelma >>

Kirkkojärven (Kyrksjön) ympäristössä ojanvarsipellot ovat melko tasaisia ja suojavyöhyketarve on sen takia vähäinen. Sen sijaan tulvaherkkiä, vedenvaivaamia tai pohjavesialueella sijaitsevia peltoja esiintyy, ja niille voidaan suojavyöhykkeitä perustaa.

Osmundsbölentien varressa on tulviva kohta. Ramstedsgärdanin nurmipeltoaukealla rantapelto on myös hieman vedenvaivaama. Krusbackbergetin lounaispuolella oleva nurmipelto on kokonaisuudessaan pohjavesialueella ja lievästi vedenvaivaama. Myös Stenbrovägenin vieressä oleva pieni pelto sijoittuu pohjavesialueelle.

Kirkkojärven alueella mahdolliset kosteikkopaikat sijoittuvat erillisten uomien laskukohtiin. Rantaluhtiin voi kaivaa kampakosteikkoja. Kahden kosteikon ketjun 3A–3B voi perustaa kaakosta virtaavan puron varteen.

3A (K7) Lehtonotkelma (kosteikko) 0,30 ha

Peltovesi kulkeutuu kaakosta kostealta nurmipellolta lehtometsikön luonnollisesti mutkittelevaan uomaan ja jatkaa pelto-ojana Kirkkojärveen. Koillispuolella on tonttireunan joutoniittyä ja risuläjitystä. Pellon läheisyydessä uoman lounaispuolella on lehtoa, jossa on huomattavan runsaasti luontoarvoja kohottavaa lahopuustoa sekä pysty- että maapuuna. Lehdossa on järeiden haapojen muodostama ryhmä, yksittäisiä pähkinäpensaita, tervaleppäryhmiä, koivuja, raitaa sekä pihlajaa. Lehdon pohja on lehtikarikkeinen ja kasvillisuus on paikoin niukkaa. Kasvilajeja ovat mm. pohjanpunaherukka, vadelma, käenkaali, metsäkorte, jänönsalaatti. Kaakkoa kohden kasvillisuus muuttuu vadelma-mesiangervo-ojakellukkaryteiköksi.

Ehdotus: Kohteessa on tilaa pienelle patoaltaalle, mutta kosteikko toteutetaan luontoarvoja kunnioittaen. Mahdollisuus kahden kosteikon ketjuun.

3B (K27) Ruovikko ja puustovyö (kosteikko) 0,74 ha

Kirkkojärven rannassa kasvaa koivuvaltainen, lehtipuustoinen rivistö, lajeina mm. pihlajaa ja tervaleppää. Puut eivät ole erityisen järeitä. Rantarajassa järviruoko on valtalaji, pellonreunassa kasvaa mm. koiranheinää ja vadelmaa. Vedet kulkeutuvat hieman vedenvaivaamalta nurmipellolta ojaa pitkin järveen. Järven vesialueella on linnustonsuojelualue.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko. Viereinen linnustonsuojelualue ei estä kosteikon rakentamista. Kosteikko voidaan muotoilla linnustoa hyödyttävästi.

3C (K5) Rantapajukko (kosteikko) 0,34 ha

Flatubäcken kerää vesiä peltolaaksosta kulkeutuen koivikon ja pajukon kautta Kirkkojärveen. Ojaa reunustaa nuorehko lehtipuusto. Rannassa pajupensaiden seassa kasvaa runsaasti nuorta koivua. Kohteen kasvillisuutta edustavat mm. mesiangervo, nurmilauha, maitohorsma ja järviruoko, joka muodostaa vyöhykkeen järven puolella.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko.

3D (K6) Rantapajukko (kosteikko) 0,40 ha

Pajukkoon kulkeutuva oja on putkitettu. Kirkkojärven rannassa on kosteaa pajukkoa, jossa kasvaa runsaasti nuorta koivua ja sekavesakkoa. Järven puolella järviruoko muodostaa vyöhykkeen.

Ehdotus: Kaivettu kosteikko

3E (K25) Rantakoivikko (kosteikko) 0,37 ha

Nuorehkoista koivuista ja tervalepistä koostuva rantakoivikko joka vaihettuu pajukoksi ja ruovikoksi. Koivikossa kasvaa korkeaa mesiangervoniittyä, jonka muita kasveja edustavat nurmilauha, ojakellukka, rönsyleinikki, karhunputki ja koiranputki. Pienet, matalat ojat kulkeutuvat niityn ja pajukon halki järveen. Ojien vesi on melko kirkasta. Alueella on melko runsaasti tuulenkaatoja ja kuollutta puuta, myös hirvieläinten jälkiä on paljon. Viereinen nurmipelto kallistaa hieman kohti rantakoivikkoa.

Ehdotus: Kaivettu kampakosteikko.

3F (K28) Luhtainen rantaviita (kosteikko) 0,33 ha

Peltovedet kulkeutuvat putken kautta runsasvetiseen ojaan ja rantalepikon, pajukon ja ruovikon kautta Kirkkojärveen. Uoma on leveä ja sen vesi hieman sameaa. Eteläpuolella on pieni, uomaan kallistava nurmipelto. Lepikossa esiintyy myös koivuryhmiä ja raitaa kostealla mesiangervo-korpikaislaniityllä, jonka muita kasveja ovat mm. lehtoisuutta ilmentävät vadelma, rönsyleinikki ja ojakellukka sekä nurmilauha, karhunputki ja ranta-alpi. Alueella esiintyy jonkin verran kuollutta puuta. Uoman pohjoispuolella on mökkiranta.

Kosteikkoehdotus: Kampakosteikko kaivetaan rantapajukkoon.

3G (L84) Sekapuustoinen saareke (lumo) 0,99 ha

Kookkaan ja tiiviisti erikokoisia puita kasvavan metsäsaarekkeen pohjoispuoli on kallioperäinen. Korkeat kuuset ja haavat hallitsevat saareketta, reunoilla on runsaasti nuorta koivua ja muita lehtipuita kuten vaahteraa, raitaa ja pihlajaa. Puusto on tiivistä, mutta monimuotoista.

Hoito: Nuoren puuston harvennus lehtipuuta säästäen. Vesakon raivaus. Kuollutta puuta säästetään.

3H Duvkullan (perinnebiotooppi) 0,47 ha

Sekapuustoinen kumpare, jota hallitsevat väljään kasvavat kuuset, männyt ja koivut. Puulajisto on monipuolista, esimerkiksi harmaaleppää ja pihlajaa kasvaa kumpareella. Puusto kasvaa väljästi ja aurinko lankeaa paahteiselle eteläreunalle. Saareke sijaitsee nurmilaitumen keskellä.

Hoito: Laidunnus.

3I Smedsängshagen (perinnebiotooppi) 2,73 ha

Väljäpuustoinen niemeke ja laidunmaa nurmilaidunten keskellä. Puusto on itäreunassa mäntyvaltaista sekapuustoa, myös korkeiden kuusten ryhmä, nuorta koivikkoa, harmaaleppää sekä yksittäisiä katajia. Kokonaisuus on maisemallisesti näyttävä. Länsipuolella on vähäpuustoisia niittyjä.

Eteläreunalla on paikoin hyvää paahteista piennarta. Niittylajistoa löytyy myös rinteen päällisniityltä. Siellä lajeja edustavat mm. kissankello, särmäkuisma, nurmirölli, hiirenvirna, ahomansikka, rohtotädyke sekä painanteissa röyhyvihvilä.

Hoito: Perinnebiotooppia laidunnetaan erillään nurmilaitumista. Vesakkoa poistetaan.