Vesistöystävällinen puutarhanhoito

Moni nauttii puutarhanhoidosta ja voimakkaasti muokatusta pihasta, mutta mielikuvamme hyvin hoidetusta puutarhasta ei aina ole parhaaksi luonnolle. Oletko ajatellut, että lannoitteet, torjunta-aineet, multa ja kompostiseokset sekä muut pihalle levitettävät aineet voivat aiheuttaa lähivesistön kuormittumista etenkin rinnetonteilla? Tai että lyhyeksi leikatut nurmikot heikentävät monimuotoisuutta sekä veden ja ravinteiden pidättymistä? Pihan läpäisemättömistä kiveyksistä puhumattakaan?

Vesistöystävällinen puutarha ja ranta -esite >>

Jokainen tontti on jonkin vesistön valuma-alueella

Rantatontin sadevesiä kulkeutuu vesistöön, mutta ihan jokaisen kiinteistön ja jopa omakotitalotontin ratkaisuilla on merkitystä. Sade- ja sulamisvesien sisältämät aineet, kuten kiintoaine, ravinteet ja haitta-aineet, kuormittavat vesistöjä.

Kannattaa selvittää, miten sadevesi tontillasi kertyy ja kulkee sekä mihin se lopulta päätyy. Huolehdi, että katoilta ja pihalta tulevat sadevedet imeytetään jo tontilla tai sen läheisyydessä. Pihamaalla on hyvä välttää suuria vettä läpäisemättömiä pintoja, kuten asfalttipäällystettä, ja suosia monivuotista, kerroksellista kasvillisuutta.

Kukaan ei tiedä tarkalleen, miten suuri vaikutus puutarhanhoitoon liittyvillä käytännöillä on vesien laatuun. Yksittäisellä, kaukana vesistöstä asuvalla kotipuutarhurilla ei liene suurtakaan vaikutusta, mutta kymmenien / satojen / tuhansien kotipuutarhurien yhteisvaikutus vesistöjen laatuun voi paikallisesti olla jo varsin merkittävä. Perusymmärrys maa-aineksesta, vedestä, lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista auttaa suunnittelemaan puutarhan rakenteita ja toimenpiteitä siten, että vesistöjen tilaan kohdistuvat kielteiset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Tavoitteena on minimoida maa-aineksen, lannoitteiden sisältämien ravinteiden sekä sadevesien mukanaan kuljettamien haitta-aineiden päätyminen alkuperäisiltä sijoiltaan järviin, jokiin ja puroihin.

Vesistöjä (järvet, lammet, joet, purot, suot) ympäröivien ranta-alueiden kasvillisuusvyöhykepuskureiden ylläpitäminen on tehokkain yksittäinen tapa suojella veden laatua, vesiekosysteemejä ja tärkeitä elinympäristöjä. Puiden, pensaiden ja ruohokasvien muodostama suojakate hillitsee rankkasateiden vaikutuksia, laskee veden lämpötilaa varjostamalla ranta-aluetta sekä tuottaa humusta, mikä on elintärkeää terveiden ekosysteemien ylläpitämiseksi matalissa rantavesissä. Kasvien muodostamat juuristot antavat maaperälle rakennetta ja pitävät maa-ainesta paikoillaan, ohjaavat hulevesiä maan sisään pintavaluman asemesta sekä uuttavat ravinteita ja suodattavat saasteita.