Toimenpiteiden suunnittelu ja ajoitus

Metsätalouden toimenpiteistä vesistökuormitusta aiheuttavat etenkin ojitus, ojien kunnostus sekä maanmuokkaus. Usein kuitenkin varsin pienillä työskentelytapojen muutoksilla kuormitusta voidaan vähentää huomattavasti.

Vain välttämättömät työt on mielekästä toteuttaa, mikä vähentää myös kustannuksia. Esimerkiksi ojitusta ei useinkaan tarvitse tehdä tilanteessa, jossa puuston tilavuus on tarpeeksi suuri ylläpitämään riittävää haihdutusta. Tietyissä tilanteissa myös tuhkalannoitus voi olla mielekäs vaihtoehto ojitukselle.

Riskikohteilla (mm. jyrkät sekä eroosioherkät alueet, pohjavesialueet, happamat sulfaattimaat) vesistökuormitusta on mahdollista vähentää tehokkaasti, jos käytetään kevennettyjä menetelmiä toimenpiteitä tehtäessä. Vastaavasti vesistöjen läheisyyteen tulisi jättää riittävän leveät suojavyöhykkeet. Rantametsillä on tärkeä tehtävä muun muassa rantojen eroosion vähentämisessä, minkä lisäksi ne pidättävät ravinteita ja varjostavat vesistöä sekä pitävät yllä vesiluonnon monimuotoisuutta.

Vuodenajalla on huomattava merkitys kuormituksen ehkäisyssä – sateisina vuodenaikoina kuormitus on huomattavasti suurempaa kuin kuivina. Kuormitusta voidaan vähentää myös suunnittelemalla metsäkoneiden ajoreitit siten, että uomien ja lähteikköjen ylityksiä vältetään. Samalla lähteiden puusto ja purojen varret säilyvät vesilain mukaisesti koskemattomina.

Suunnittelun tueksi on kehitetty kaikille avoimia erilaisia työkaluja sekä paikkatietoaineistoja. Korjuukelpoisuuskartta kertoo laskennallisen arvion siitä, minä vuodenaikoina metsäkoneilla voidaan kullakin alueella liikkua. Uoma-analyysi kuvaa ojien eroosioriskiä ja RUSLE-eroosiomalli puolestaan toimenpiteiden jälkeistä eroosioherkkyyttä. RUSLE-mallilla voidaan myös arvioida tarvetta tavallista leveämmille suojavyöhykkeille. Kosteusindeksin avulla on puolestaan tunnistaa maastovaurioille herkimmät kohdat.

Oheiseen listaan on koottu linkkejä ja erilaisia aineistoja sekä metsänomistajien että metsäalan toimijoiden tueksi.

Tietoa metsänomistajille:
  • Metsään.fi – Metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden maksuton asiointipalvelu
  • PEFC, FSC – Tietoa sertifikaateista
  • Tietoa jatkuvasta sekä tasaikäisestä metsänkasvatuksesta – Suomen metsäkeskus
  • Suosimulaattori SuSi – työkalu, jonka avulla voidaan laskea metsän kasvu/KSK-päästöt ja vesistöpäästöt
  • Metson polku – yksityisille metsänomistajille suunnattu vapaaehtoinen ohjelma luontoarvojen säilyttämistä varten korvausta vastaan
  • Silva ry:n metsälaskuri – Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry:n yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston, Arvometsä Oy:n sekä Avoin ry:n kanssa laatima metsälaskuri, jonka avulla on mahdollista saada tietoa metsän eri käsittelytapojen vaikutuksista vesistöihin, kannattavuuteen, ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Laskenta on mahdollista tehdä kirjoittamalla halutun kiinteistön kiinteistötunnus.
Tietoa toimenpiteiden suunnittelun tueksi: