Lainsäädäntö

Metsätalouden vesiensuojelua ohjaavat seuraavat lait ja asetukset:

  • laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
  • vesilaki
  • vesiasetus

Lisäksi metsälaissa edellytetään tiettyjen luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten pienvesien välittömän lähiympäristön ominaispiirteiden säilyttämistä (metsälaki 10 §).

Metsätalouden vesiensuojelu pohjautuu suurelta osin suosituksiin (Tapion opas) sekä sertifiointeihin (PEFC, FSC), joita noudattamalla vesistökuormitusta on mahdollista vähentää merkittävästi. Metsänomistajan on myös mahdollista toteuttaa tehokkaampaa vesiensuojelua kuin suosituksissa esitetään.

Metsätalouden tuet

Yksityiset maanomistajat voivat hyödyntää kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaisia tukia metsänhoidon tukemiseen. Tukea on haettava ennen toimenpiteiden aloitusta. Kemera-laki on kuitenkin muuttumassa, ja tilalle otetaan käyttöön uusi METKA-lainsäädäntö uusine tukiperusteineen.

Nykyisiä Kemera-tukia voidaan myöntää vuoden 2023 loppuun saakka. Niiden hakemukset tulee toimittaa Metsäkeskukseen 1.10.2023 mennessä. Myönnettyjä Kemera-tukia maksetaan vuoden 2026 loppuun saakka. Uuden lain hyväksymisaikataulua ei ole tällä hetkellä (5/2023) vahvistettu.

Yksityiskohtaista sekä ajankohtaista tietoa metsätalouden tuista on löydettävissä Metsäkeskuksen sivuilta.