Välj en sida

Oinasjoki våtmarks- och översvämningsobjekt byggdes inom ramen för Hiidenvesi restaureringsprojekt under åren 2015-2016. Oinasjoki, som finns i Vichtis svämmar regelbundet över sina bräddar och ut på åkrarna och stör därmed odlingen och ökar vattendragsbelastningen. Målsättningen med översvämnings- och våtmarksobjektet, som utfördes genom grundtorrläggningsmetoden, var att förhindra, att översvämningarna stiger ända till åkrarna och därmed förhindra att markpartiklar sköljs ut i Hiidenvesi sjö. Byggnadsobjektet utgjordes av ett cirka en kilometer långt avsnitt av Oinasjoki, där översvämningsläget varit som värst. 

Problemen är översvämningarna och belastningen 

Oinasjoki åns avrinningsområde är 23 kvadratkilometer. I avrinningsområdet finns inga flödesutjämnande sjöar och dammar. Även myrmarker finns det litet av och största delen av dem är utdikade. Av dessa orsaker drabbas åns nedre del lätt av översvämningar och vid ösregn, längre perioder med regn eller snösmältningen stiger vattnet regelbundet upp på åkrarna. Åkerarealen inom Oinasjoki avrinningsområde är 556 ha, vilket utgör nästan en fjärdedel av avrinningsområdet.  

De återkommande översvämningarna försämrar vattnets kvalitet genom urlakningen av fasta partiklar och näringsämnen, som förorsakade övergödning av Hiidenvesi sjö och en grumling av vattnet. Översvämningarna och de problem de medförde för åkrarnas vattenhushållning störde även odlandet och försämrade skörden. 

Bild1: Oinasjoki-åns fåra innan översvämningsbassängerna hade byggts.

Byggnadsprojektets skeden 

Byggnadsuppdraget inleddes på vintern 2015, då kölden hade gjort, att marken bar för grävmaskiner. Man grävde översvämningsbassänger på båda sidor av ån och med överskottsjorden höjde man nivån på åkrarna, så att översvämningarna inte stiger upp på åkrarna lika kraftigt. En del av området gjordes till våtmarker, vilket ytterligare håller kvar vattnet i bassängerna, där näringsämnen och fasta partiklar har tid att sjunka till botten. 

Direkta åtgärder på Oinasjoki fåran gjordes inte. 

Bild 2: Byggnadsarbetet gjordes huvudsakligen på vintern då marken var frusen.

En färdig våtmark – vattenskydd, naturens mångfald och bättre skörd 

Våtmarker håller kvar näringsämnen och fasta partiklar, som annars skulle ha hamnat i Hiidenvesi sjö och där gjort vattnet grumligare och frodigare speciellt i fjärden Nummelanselkä.  Även odlarna drar nytta, då åkrarnas odlingsbarhet förbättras. Dessutom utgör våtmarkerna en ypperlig livsmiljö för till exempel vattenfåglar, som också har blivit talrikare i området. En våtmark är även ett intressant inslag i landskapet.