Rekreationsbruk och turism

Främjandet av en vattendragsinriktad rekreationsanvändning gynnar många användargrupper såsom strandinnevånare, vandrare, campare, badare, paddlare, båtfolk, fiskare och turismföretagare. Främjandet av vattendragens användning för rekreation skapar en bättre trivsel i området och ökar dess dragningskraft. Den ökade dragningskraften och det, att kännedomen om att vattendraget är rent, hämtar turismrelaterade inkomster till området och ökar intresset för strandfastigheterna och gynnar prisutvecklingen. De rena yt- och grundvattnen har också en stor betydelse via dricks- och tvättvattnen samt en genom att miljön är trygg och hälsosam.

Rekreationsanvändningen främjar människornas fysiska och psykiska hälsa och höjer även deras uppskattning gentemot miljön. Att vara ute i naturen och den naturkännedom som det ger, främjar känsligheten att även förstå att vattendragen är sårbara och vad som är bra för dem samt höjer beredskapen att satsa på dem.
Även alla åtgärder, som förbättrar vattenkvaliteten, verkar direkt på vattendragens rekreationsvärde.

De västnyländska invånarnas och besökarnas önskemål och bekymmer reddes ut i bl.a. spetsprojektet ” Effekt i vattenskyddet via nätverk” och dess webbläsarbaserade kartförförfrågan. Man drog nytta av resultaten bland annat vid beredning av de kommunvisa åtgärdsprogrammen som uppgjordes av LUVY.

Tilläggsuppgifter: