Välj en sida

Enäjärvi sjö ligger i Vichtis kommun, i Västra Nyland. Sjöns areal är 4,92 kvadratkilometer. Medeldjupet är 3,22 meter och som djupast är sjön 9,1 meter. Enäjärvi sjös ekologiska tillstånd har i början av 1990- talet klassats som dåligt, sjön var kraftigt eutrofierad och såväl fiskdöd som algblomningar var vanliga. Orsaken till detta var den stora yttre belastningen, som fick sin början i avrinningsområdet samt tidigare även Nummela tätortens avloppsvatten, som leddes ut i sjön.   

Avledandet av avloppsvatten från Nummela upphörde på 1970 talet, men sjöns tillstånd förblev dåligt. Detta väckte oro bland den lokala befolkningen, vilket ledde till, att man grundade en skyddsförening år 1974. Föreningen var den första i sitt slag i Finland och samtidigt ett betydande startskott för restaureringsprojektet som räckt länge. 

Vårdfisket i Enäjärvi sjö inleddes år 1993 med effektivt fiske av mörtfiskar.  Det effektiverade fisket fortgick till år 1997, då man övergick till underhållsfasen. 

Den vanligaste fångstmetoden, som man använt i Enäjärvi har varit notdragning, som visade sig fungera. Även ryssjor av olika slag har använts som stödande metod med växlande framgång vid fångst av braxen, mört och löja. 

Den största fångsten fick man 1997 då den var 60 ton. Det årliga medeltalet låg på 11 ton och den totala fångsten uppgick till 480 ton. De viktigaste fångstarterna är mört, braxen, löja, björkna och gers.  

Efter det att man inledde vårdfisket har man gjort mycket undersökningar gällande sjöns ekologiska tillstånd, mål för undersökningarna har varit bland annat växt- och djurplanktonsamhällena samt vattenvegetationen. På basen av resultaten verkar det emellertid, som om man med hjälp av vårdfisket inte har fått sjöns tillstånd klart bättre. Som en faktor till detta anser man, att den tidigare näringsbelastningen på sjön var så stor. Även trots att totalfångsten var stor, kom man inte upp till minimimålsättningen. Enligt en matematisk modell borde man få bort nästan 50 kg fisk per hektar, den nuvarande fångsten är endast ca en tredjedel av detta det vill säga 18 kg/h.   

Bild: Berättelsekartan berättar med bilder och kartor om vårdfisket i Västra Nyland.

Se på kartan och hitta även andra vårdfiskeobjekt och bekanta dig med berättelsekartan som LUVYs Hola Lake Västra Nyland projektet har utvecklat. Där finns ett fint virtuellt paket med berättelser om vårdfiske i Västra Nyland.