Vattenskyddet börjar i den egna trädgården

Sedan, då de mest brådskande sakerna, såsom avloppsvattensystemen, är i skick, är det dags att börja rikta blicken mot trädgården.

Skapa en vegetationsbuffert vid stranden

Man kan skydda vattendragen med hjälp av vegetationszoner eller -remsor, som är så naturenliga som möjligt. Lämna en remsa som bildas av träd och buskar nära vattenlinjen och en äng för örter ovanför den. Träden buskarna och örterna dämpar den erosion, som förekommer vid störtregn, genom att med sina rötter binda marken samt att uppta näring från vattnet.

Dessutom skuggar och svalkar de strandvattnet samt producerar humus, som upprätthåller ekosystemen i de grunda strandvattnen. Gynna också trädbestånd på andra platser på din tomt, eftersom de tar upp mångfalt mera näringsämnen än en gräsmatta. Håll trädbeståndet så att det förekommer olika skikt samt varierande. Gallra vid behov, men helst lite i taget.

En strand i naturtillstånd och en vegetationsbuffert – hur göra?

Alla är inte i den situationen, att man just har skaffat en strandtomt i naturenligt skick, där det är möjligt att börja idka vattendragsvänlig trädgårdsskötsel. För många är verkligheten snarare den, att hela tomten redan är ganska kraftigt bearbetad, och all högre vegetation är bortröjd till förmån för utsikten över vattnet – gräsmattan kan också sträcka sig ända till vattnet. Spelet är trots det inte förlorat.

  • Inled planeringen och åtgärderna för att återställa stranden i naturskick – på åtminstone en del av stranden. Den första åtgärden är, att sluta klippa gräsmattan på en flera meter bred remsa i strandens omedelbara närhet. Örterna och gräsen växer till över ca 30 cm och börjar därefter bilda frön. Förr eller senare växer där ett bra sortiment av lokala ängsblommor, buskar och träd istället för gräsmattan.

  • Plantera träd och buskar på din tomt och/eller/skydda de befintliga trädbestånden. Trädbestånden vid stranden kan med fördel vara varierande, i olika skikt och mångformiga. Det lönar sig att välja bland de många videarterna, som de första träden som man planterar, eftersom man på det sättet snabbast åstadkommer en förhöjd vattendragsvänlighet, men också förbättrar pollinerarna och övriga organismers levnadsförhållanden. Videarterna är ju oftast snabbväxande och har en kraftig blomning.

  • Ett naturenligt strandområde består av en strandremsa på flera meter, där det växer inhemska, för området typiska träd och buskar samt gräs och ängsblommor. Om en vegetationsbuffert på 25 meter verkar som en omöjlig tanke att förverkliga, så hjälper redan fem meter. Det lönar sig, att fundera på placeringen av de olika växttyperna och –arterna i förhållande till tomtens lutning i förhållande till strandlinjen. En tomt, som sluttar kraftigt mot vattendraget, fordrar lite andra lösningar än en plan tomt.

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan