Vad i all världen är en regnträdgård?

En regnträdgård är en byggd, med omsorg planerad sänka, där regnvattnets alla bemästringsmetoder kan förverkligas såsom transport, lagring, avdunstning, absorbering och filtrering. Till det yttre ser regnträdgården i allmänhet ut som en plats dit regnvatten och smältvatten samlas – beroende på hur man planerat den så ser den ut som en välskött blomrabatt eller våtmark. Regnträdgården renar också näringsämnen och skadliga ämnen från vattnet. Vegetationens betydelse i en regnträdgård har två sidor, både ovanför och nedanför markytan.

Växternas rötter suger upp vatten och luckrar upp jorden. Å andra sidan avdunstar och bromsar blad, och de övriga grönytorna regnvattnets väg ner i marken. En regnträdgård ökar mångformigheten, eftersom en vegetation, som består av många arter i olika skikt lockar till sig speciellt olika insekter. Då man väljer växtarter till regnträdgården, är det en sak som ä viktigare än allt annat. Växterna bör vara sådana, att de klarar av att ibland stå i vatten men ibland också klara av torka.

I kommunernas förnyade dagvattenstrategier strävar man i första hand till, att de enskilda fastigheternas regn- och smältvatten sköts inom tomten med målet, att fördröjningen av vattnet, uppsugningen och infiltreringen är så effektiv som möjligt. En regnträdgårds huvudsakliga uppgift är, att hålla kvar vattenmassorna i samband med störtregn och med hjälp av metoden kan man också i egnahemshusförhållande lyckas med att fördröja tusentals liter vatten. I takt med att man förtätar bosättningarna samt ökar de ogenomträngliga ytorna speciellt i de lägst liggande områdena i avrinningsområdena innebär det, att alla åtgärder som fördröjer vattnet är av nöden och önskvärda.

Tilläggsuppgifter och –läsbart om regnträdgårdar (på finska):

 

<< Tillbaka till Trädgårdsskötsel-sidan