Karta 6

6A (32) Ett gammalt jordtag (våtmark) 0,18 ha

Invid Svartån finns det gamla jordtag och betessänkor. Invid ett av de gamla jordtagen finns en björkdominerad dunge. Andra trädarter, som växer här, är bl.a. gråal och mycket gamla enar. Träden växer rätt glest. Groparnas växtlighet domineras av älggräs och skogssäv. Diket är draget från Balsaängen och snuddar gropen i öst. Ca. 78 % av tillrinningsområdet är odlingsmark. Våtmarksytan är 0,52 % av tillrinningsområdet.

Förslag: En grävd våtmark, till vilken man leder dikesvattnet. En bassäng med 0,17 ha vattenyta behövs för effektiv vattenrening.

6B (K33) Ett gammalt jordtag (våtmark) 0,42 ha

Invid Svartån finns det gamla jordtag och betessänkor. Jordtaget domineras av unga björkar och av älggräs, som är en typisk högört. Genom trädbeståndet sträcker sig ett dike till ån. Ca. 87 % av tillrinningsområdet består av odlingsmark. Våtmarksytan är 7,9 ha av tillrinningsområdet.

Förslag: En grävd våtmark, till vilken man leder dikesvattnet. En liten våtmark på 0,03 ha är redan effektiv här.

6C (K35) Lövträdsdominerad sänka (våtmark) 0,71 ha

Invid Svartån finns det gamla jordtag och betessänkor. I sänkan växer det lövträdsdominerat blandträdbestånd och videsnår. 83 % av tillrinningsområdet är i bruk. Våtmarksytan är 8,25 % av tillrinningsområdet.

Förslag: En grävd våtmark. Man kan leda en del av Björkhopsbäckens vatten till våtmarksbassängen.

6D (L47) Sjöängskullen (vårdbiotop) 0,91 ha

Sjöängskullen är en mångsidig skogsholme med berggrund. Holmen har tidigare varit betesmark. På den södra sidan finns det ännu åldriga hagmarksträd och öppna, gräsbevuxna ängar. Trädbeståndet är till sin artsammansättning mångsidigt, med bl.a. aspar, gråalar, björkar, rönnar och enar. Det finns även rikligt med död ved, t.o.m. hålträd, som gör området värdefullt för fåglar.

Ängarna är eutrofierade och här det växer rikligt med hallon. På en äng söder om holmen växer det en del smultron-skogsklövervegetation. Andra ängsarter är fyrkantig johannesört, äkta johannesört, rölleka, flockfibbla och daggkåpor.

Åstrandens fågelliv är rikt och fåglarna utnyttjar skogsholmen.

Skötsel: Hålträden och de döda stammarna sparas. De södra ängsområdena hålls öppna med hjälp av slyröjning.

6E (L48) En kulle med lövträdsbestånd (natur) 0,23 ha

På kullen förekommer det björk, rönn och asp, som håller på att växa upp. Kullens bergrörsdominerade högörtskant har vuxit igen av gräs. Trädbeståndet är glest och kanten är solexponerad. Växtligheten är delvis ensidig.

Skötsel: Slyröjning.

6F (L49) Remsa med blandträdbestånd (natur) 0,33 ha

På den smala remsan, som tidigare varit nötboskapens betesmark, växer det bl.a. björkar och unga tallar. Vid trädrötterna förekommer det en aning ängsyta, som domineras av gräsarter.

Skötsel: Bete.

6G (L56) En kulle med trädbestånd (natur) 0,58 ha

Figuren består av en holme med branta partier på berggrund samt blandskog på torr lundmark. Holmen ligger invid en väg. På holmen växer det bl.a. björk, asp och en. Ställvis förekommer det rödvensdominerade ängsytor. Andra ängsarter är bl.a. hundkäx, fyrkantig johannesört och gulmåra.

Skötsel: Gallring av det unga trädbeståndet. Lövträden gynnas. Röjning av sly.

6H (L51) En holme med ett skjul (natur) 0,33 ha

Skogsholmen består av barrträdsdominerad blandskog, som delvis står på berggrund. De högvuxna granarna dominerar trädbeståndet. I nordväst förekommer det åldriga hagmarksträd och enar. Vid kanterna växer det ställvis vide och högörtsvegetation dominerat av gräsarter, som rödven, bergrör och hundäxing, som det växer rikligt av. Den södra kanten är delvis solexponerad.

Skötsel: Gallring av det unga trädbeståndet. Lövträden gynnas. Röjning av sly.

6I (L37) Klipputsprång (natur) 0,11 ha

Klipputsprångets trädbestånd är glesbevuxet, med bl.a. kraftiga aspar samt unga tallar, björkar och rönnar. Vid den södra spetsen förekommer det enar. Växtligheten är gräsdominerad, rätt karg och det förekommer även lingon och örnbräken. Ängsvegetation finns, fastän dock rätt knappt. Ängsarter är bl.a. liten blåklocka, rölleka och smörblomma.

Skötsel: Slyröjningen fortsätts och det unga trädbeståndet gallras.

6J (L36) Trädbevuxen kulle (natur) 0,11 ha

Holmens synligaste träd är en åldrig, landskapsmässigt värdefull tall. Det övriga trädbeståndet består av glest växande aspar, tallar, björkar och rönnar. Holmens kanter domineras av bergrör, men det finns även gott om andra ängsytor. Ängens växtlighet indikerar karghet. Arter, som bergsyra, smultron, fårsvingel, rödven, ärenpris, skogsklöver och rölleka trivs på kullens sluttningar.

Skötsel: Det unga trädbeståndet runt holmens kanter gallras. Slyröjning.