Karta 14

Bråtabäcken (kartorna 10 och 14)

Bråtabäcken hör inte till Natura 2000 -området. Bäcken får sin början från skogarna och från åkrarna. Längs med fåran finns det även forsliknande delar och skogsdalar.

Vid Källkärret förenas flera olika sidofåror till Bråtabäcken. Därefter rinner bäcken igenom en flack åkerdal till västra Päsarträsket. Åkrarna ligger på lerjordar. Det finns inte behov av skyddszoner. Där fåran mynnar ut i träsket, finns det en liten risk för flöde.

Det förekommer flera potentiella ställen för spridningsdiken mellan Brandbacka och Källkärret. Vid Päsarträskets strand finns ett ställe för spridningsdiken.

14A K43 Sänka (våtmark) 0,41 ha

Sänkan ligger sydost om en flack åkerdal. Åkrarna, som är i odling, sluttar en aning mot fåran. Där fåran går igenom skogen, kantas den av ekonomiskog, där det växer relativt unga granar och björkar. Vattnet rinner igenom skogsdalarna till Källkärret. Ungefär 28 % av tillrinningsområdet är i bruk. Ungefär 0,6 % av tillrinningsområdet är våtmark.

Förslag: Grävd och fördämd bassäng. Restaurering av bäcken går före våtmarksplaner.

14B (K21) Lundsänka (våtmark) 0,19 ha

Området består av en lövträdsdominerad lundsänka i en fördjupning. I lundsänkan ligger Bråtabäckens fåra, som här har sin naturliga form. Vattnet är grumligt. Sänkans trädbestånd består främst av gråal. Förutom al växer det på kanterna bl.a. asp, björk och vide. En del av träden är gamla. Det förekommer även död ved och rikligt med träd där det växer tickor. Kantens växtlighet består av eutrofierat bestånd av älggräs och revsmörblomma samt av humleblomster, kirskål, hallon, åkertistel och brudborst. Brännässlan indikerar att åkerkanten är näringsrik. Det gamla trädbeståndet och den döda veden förhöjer områdets naturvärden till en del. Av tillrinningsområdet är 15,6 % i bruk. Våtmarkens andel av tillrinningsområdet är 0,04 %.

Förslag: Slamficka – kan även göras invid fåran. Restaurering av bäcken går före våtmarksplaner.

14C Sänka (våtmark) 0,09 ha

I en sänka invid fåran växer det älggräs och sly av lövträd. Runt sänkan finns det gräsåkrar. Av tillrinningsområdet är 26 % i bruk. Våtmarkens andel av tillrinningsområdet är 0,56 %.

Förslag: Bassängkedja. Restaurering av bäcken går före våtmarksplaner.

14D (K21) Sänka (våtmark) 0,05 ha

En liten sänka i en ekonomiskog, där det växer gran. Diket fortsätter under sandvägen mot åkersänkan. Det förekommer inte åkrar på tillrinningsområdet. Våtmarkens andel av tillrinningsområdet är 0,56 %.

Förslag: Man har nytta av våtmarken då man gör omfattande uthuggningar på tillrinningsområdet. Våtmarksbassängen grävs och fördäms.

14E Betet vid Ketunkorpi (vårdbiotop) 0,83 ha

Det andra av betena vid Ketunkorpi ligger på planeringsområdet. Man känner till att det finns en staggdominerad äng och att där förekommer anmärkningsvärda arter, som sammetsdaggkåpa, hirsstarr, gullklöver, slåtterfibbla och gökärt. För att kunna fastställa artsammansättningen bör det göras en inventering sommartid.

Förslag: Bete.