Tvåstegsdike

Rätt planerat, kan tvåstegsdiket underlätta åkrarnas översvämningsproblem. Det kan även hjälpa förebyggandet av dikets igenväxning. Ett tvåstegsdike som har förverkligats på rätt sätt, kräver mindre underhåll än ett konventionellt dike. Tvåstegsdiket kan även minska erosionen och översvämningsterrasserna samlar fast material och binder näringsämnen – på så vis gynnar det även vattendragen nedströms.

Vadå tvåstegsdike?

Tvåstegdiket består av en djupare huvudfåra samt av översvämningsterrasser på dess ena eller dess bägge sidor (ettsidigt eller tvåsidigt tvåstegsdike). Under översvämningstider stiger vattnet från den smala huvudfåran upp på terrasserna. Denna konstruktion efterliknar naturliga bäckar och är på så vis ett hållbarare alternativ.


Bild 1. Ett konventionellt dike växer lätt igen under torra och varma väderförhållanden. Under översvämningstider stiger vattnet upp på åkrarna. I tvåstegsdiken stiger vattnet upp på översvämningsterrasserna. Översvämningsterrasser kan beroende på objektets behov och ägoförhållanden, grundas på ena eller bägge sidorna.

Funktion

Ett konventionellt dike växer lätt igen under torra och varma väderförhållanden, då det i åkerdikena inte alltid finns tillräckligt med vatten och flöde. Tvåstegsdikets djupare fåra bevaras våt året om, tack vare växtligheten på översvämningsterrasserna. Likaså då vattenmängden och flödena ökar, har vattnet utrymme att flöda, då det kan stiga upp på översvämningsterrasserna.

I bilden nedanom (bild 2) har diket nyss grundats och det har ännu inte utvecklats växtlighet på terrasserna. Översvämningsterrassernas växtlighet minskar erosionen och binder fasta partiklar och näringsämnen från vattnet. Därtill hjälper översvämningsterrassernas växtlighet att öka naturens mångfald i jämförelse med ett konventionellt dike. Samtidigt ökar även de för jordbrukaren nyttiga pollinerarna.

Byggande

Beroende på objektets behov och ägoförhållanden, kan översvämningsterrasser grundas på den djupare huvudfårans bägge sidor eller enbart på den ena sidan. Vid byggandet av ett tvåstegsdike lönar det sig att först utreda dikets ägoförhållanden. Om diket hör till en dikningssammanslutning, måste man besluta om åtgärderna tillsammans. Under planeringen måste man utreda, vilket som är tvåstegsdikets viktigaste mål: minskning av kanternas erosion, förebyggande av lokal översvämning eller effektiverad vattenrening. Tvåstegsdiket lämpar sig inte på alla ställen, till exempel på grund av jordmånen.

Dessa olika faktorer påverkar utformningen av tvåstegsdiket och placeringen av det i terrängen. Det är bra att använda sig av en kunnig planerare som hjälp, så att man får ut den maximala nyttan av tvåstegsdiket.


Bild 2. Tvåstegsdiket efterliknar naturliga bäckar. 

Skötsel

I tvåstegsdiket tillåts växtligheten utvecklas utan störningar. Växtlighet kan rensas vid behov med till exempel klippaggregat. Slåtteravfallet kan utnyttjas genom att kompostera det till mylla eller, beroende på slåtteravfallets kvalitet, användas som inmatning till biogasanläggning.

Finansiering

Under år 2022 har man fått skötselunderstöd från miljöersättningen, motsvarande som för våtmarker. Efter att nya jordbruksstödsperioden börjar, lönar det sig att utreda, om man kan få understöd för grundandet av tvåstegsdike via ersättningarna för icke-produktiva investeringar.

För- och nackdelar

+ mindre erosion från kanterna
+ vattendjupet och flödeshastigheterna hålls måttliga
+ förbättrar vattenkvaliteten
+ främjar mångfalden
+ hjälper med åkrarnas torrläggning
+ fördelaktigare att underhålla än ett konventionellt dike

– kräver mera utrymme än ett konventionellt dike
– grundandet kan kräva en del administration
– dyrare att verkställa än ett konventionellt dike

Tips! Du kan även ladda ner vår broschyr om tvåstegsdike (på finska).

Tilläggsuppgifter: