Välj en sida

Plankdammen i ån Räpsänjoki. (LUVY / Mikko Melasniemi)

Räpsänjoki åns sk. Pietilä plankdamm revs i juli 2023 och bassängområdet ovanför den iståndsattes på en sträcka av 40 meter så, att bäckfåran skick liknade den naturenliga. Dessutom gjorde man förbättringar i levnadsbetingelserna i fåran ovanför dammbassängen på en sträcka av 190 meter. Plankdammen låg i Räpsämänjoki åns nedre del nära dess anslutning till Pusulaån, som hör till Karisåns vattendrag. I området ovanför och nedanför platsen för dammen förekommer bl.a. öring, vars levnadsbetingelser stärks av en fri rörlighet.

Plankdammen utgjorde i praktiken ett fullständigt vandringshinder och ånaturen i bassängen, som ligger ovanför dammen har förändrats betydligt som en effekt av dammen. Sommartid var dammbassängen helt igenväxt och bottnen täcktes av ett tjockt lager av dy.

Arbetet inleddes genom att med hjälp av en grävmaskin avlägsna det finkorniga materialet i dammbassängen. Dammens plankor avlägsnades stegvis och man lät dammen tömmas vatten på ett behärskat sätt. Efter det avlägsnade man betongkonstruktionerna på den sida av dammen som vätte mot åkern samt alla trä- och betongkonstruktioner som låg under vattnet.

Den tidigare dammbassängens botten belades med stenmaterial av olika storlek. Där byggdes två grusbäddar ämnade för fiskens lek och i gropen ovanför dem lades stora stenar i de strömmande partierna.

Som skydd för fåran fälldes två alar, vars stammar användes för att liva upp strömmarna samt kronorna för att ge skugga i fåran, som annars blivit oskyddad. Från det restaurerade områdets övre del flyttade man en tjock och murken trädstam till skydd och för att styra strömmen i gropen ovanför den övre lekgrusbädden. Stammarna förankrades i bottnen med hjälp av trätappar. Fårans slänter skyddades mot erosion med hjälp av stenmaterial. På den slänt som ligger på åkersidan planterades alar vars kronor i fortsättningen ger skugga åt åfåran.

I den övre delen av fåran placerade man sten på det sättet, att vattnet under perioder med mindre flöde ringlar sig fram i dels bredare partier men också i smalare partier så, att det motsvarar bäckens naturliga morfologiska variationer. Lekgrusbäddarna byggdes på sådana platser, där de fanns för dem lämpliga strömningsförhållanden.
Det utförda ändringsarbetena gör det möjligt för organismerna att röra på sig i alla strömningsförhållanden.

Samtidigt har man i stånd satt fåran så att den mera påminner om en fåra i naturtillstånd, där öringen har möjlighet att föröka sig och bottenfaunan är mångsidig. Som en följd av ändringsarbetena i Räpsänoja åns fåra, förbättras läget i det kraftigt försämdrade naturtillståndet i ån samtidigt som det gör det möjligt att ån utvecklas till att vara i helt naturligt tillstånd

– Mikko Melasniemi, projektarbetare

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo