Nyhetsarkiv

En berättelse om flodpärlmusslan

En berättelse om flodpärlmusslan

I de kalla nordiska vattnen kan flodpärlmusslan leva upp till 200 år och även i medeltal upp till 120 år. Den förväntade livslängden för Svartåns flodpärlmusslor är ändå närmare 100 år. Enligt LUVYs undersökningar är den förväntade medellivslängden för de här...

Identifieringen av fiskyngel kräver ett noggrant arbete

Identifieringen av fiskyngel kräver ett noggrant arbete

Fångsten av abborr- och gösyngel koncentreras till maj-juni vid tiden för ynglens kläckning. Gösen leker då vattnen uppvärmts till över 10 grader i maj-juni. Ynglen kläcks som 4–5 mm stora yngel 5–9 dagar efter leken. Abborren kläcks som 5–6 mm stora yngel i maj–juni 10–15 dagar efter leken.

En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

En boost för nyttoanvändningen av mörtfisk

Användningen av mörtfiskar som råvara för livsmedel har väckt intresse  hos såväl privatpersoner som massproducenter. Mörtfisk är också närmat när den är som bäst. Det finns 19 mörtfiskarter i Finland, av vilka de mest kända säkert är braxen och mört. Dessa båda lämpar sig utmärkt som föda.

Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Somriga minnen från HOLA Lake fältdagarna

Inom Västra Nylands HOLA Lake II –projektet arrangerade man två fältdagar i början av juni. Båda tillfällena gynnades av mycket fint väder. Fältdagarna är så till vida utmärkta, att man då även får göra saker själv. På den första dagen måndagen den 6.6 koncentrerade man sig på den främmande invasiva arten jättegröe samt utförde slåtter på talko. Samma vecka på lördagen den 11.6 höll man igen en Fisk från katsan till köket-dag, då man kunde bekanta sig med fiske med katsa samt hanteringen av mörtfisk.

Erfarenheter och kunskaper man fick på kursen i restaurering av rinnande vatten

Erfarenheter och kunskaper man fick på kursen i restaurering av rinnande vatten

För några år sedan försökte vi utvidga vårt kunnande och letade efter möjliga kurser i restaurering av rinnande vatten. Av de kurser, som stod till buds, fick vi inte riktigt ut det vi letade efter. Var skulle man kunna hitta en kurs där man skulle kunna fördjupa sitt kunnande ur olika synvinklar, skulle kunna börja planera, pröva på, lära sig via ömsesidig inlärning samt dela med sig av erfarenheterna?

Stoppa jättegröe!

Stoppa jättegröe!

Jättegröe (Glyceria maxima) är en 1–2,5 meter hög mångårig gräsväxt, som växer som vidsträckta ljusgröna ofta till hälften flytande bestånd vid vattendragens stränder. Den invasiva arten konkurrerar ut de ursprungliga strandväxterna och den har inga naturliga fiender eller konkurrenter, vilket gör det möjligt att spridas effektivt.

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Med käpptest och glastest är det lättare att känna igen blågröna alger

Blågröna alger eller cyanobakterier är mikroskopiska organismer, som likt växterna assimilerar och de förekommer naturligt i vattendragen. Övergödningen och varmt väder gynnar ändå en ökad förekomst av blågröna alger, vilket kan förorsaka massförekomster som stör rekreations- och nyttoanvändningen av vattnet. Massförekomsterna kallas också algblomningar. En del av de blågröna algerna är giftiga.

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

På tur med en glesbygdsvattenrådgivare

Man har utfört avloppsvattenrådgivning till glesbygden i Västra Nyland allt sedan år 2009. Rådgivning görs mångsidigt som e-post- och telefonrådgivning samt vid rådgivningspunkter eller genom besök på fastigheterna. Vid rådgivningen berättar man om behandlingen av glesbygdens avloppsvatten bl.a. om olika avloppsvattensystem samt om lagstiftningens krav. Rådgivningen är alltid opartisk och gratis. Rådgivningens målsättning är, att till de boende och stugfolket ge behövliga råd för en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet.