Välj en sida

7 årig braxen 23 cm fjäll

Fiskarnas ålder kan bestämmas pålitligt med hjälp av fiskarnas förbenade delar såsom fjäll, vingbenet som ligger bakom gällocket (cleithrum) samt otoliterna, hörselbenen som ligger i hjärnan. Tillväxten i alla förbeningar är lika, vilket betyder att man kan använda samtliga parallellt vid åldersbestämning.  Åldersbestämningen är ändå inte alltid lätt.  I fjällen kan det ibland bildas så kallade ”lögnringar”, som ibland är svåra att skilja från de egentliga årsringarna.  En ”lögnring” bildas till följd av en tillväxtstörning.  Lögnringens existens kan verifieras genom att jämföra ett fjäll med ett vingben, där inga ”lögnringar” bildas.  Avståndet mellan årsringarna i olika bendelar är i det närmaste identiska, vilket betyder att genom att jämföra dessa, kan man fastställa om det är fråga om en ”lögnring” eller en riktig årsring.

Årsringen kan urskiljas på ett vingben som ett en svag förändring som uppstått under en period med snabbare tillväxt och som särskiljer sig från den genomskinliga hyainzonen, som å sin sida är en zon med långsam tillväxt under vintern. Efter vinterzonen innan följande sommarzon kan man särskilja årsringen. Vid åldersbestämning av mörtfiskar, gös och gädda använder man i allmänhet vingbenet, hos abborren gällocksbenet (operculum).

Kalojen luut
Bilder från höger till vänster: 12 årig mört cleithrum, över 20 årig braxen otoliten och 9 årig mört cleithrum

Vet du att fiskar av samma vikt och längd kan vara av rejält olika ålder?

Åldersbestämning är en intressant syssla och vem som helst kan göra det ifall man vill veta hur gammal fisken man fångat är.  Platsen för fjällprover varierar från art till art, men den vanligaste platsen är i närheten av stjärtfenan eller området mellan bröstfenorna.  Från sidolinjen bör man inte ta fjällprover, eftersom den innehåller hål för nervkanalerna, vilka försvårar åldersbestämningen.  För åldersbestämning av små fiskar behöver man mikroskop eller en mikrokortsläsare, men då det gäller större fiskars fjäll och vingben kan man urskilja dem med blåtta ögat då man tittar mot ljuset.  Detta kräver alltså inte astrofysik.


Varför är då fiskens ålder intressant?  Med hjälp av fiskens ålder kan man reda ut fiskbeståndets åldersstruktur och åldersbestämningen används med vissa intervaller som en delundersökning, då man uppskattar fiskbeståndens totalproduktion. De största och äldsta individerna för viktig genetisk information såsom storleken då man uppnår könsmognad samt tillväxttakten till sina avkommor.  Ifall de största fiskarna fiskas bort minskar fiskarnas medelstorlek. Då medelstorleken minskar når fiskarna könsmognad som allt mindre, och stora fiskar fås mera sällan i fångsten.  Med hjälp av åldern och tillväxten kan man även klargöra förändringar i födan eller fiskpopulationen retroaktivt. . Till exempel en varm och näringsrik sommar kan ses som en snabb tillväxt, vilket gör att avståndet mellan årsringarna växer.  En kall och näringsfattig tillväxtsäsong däremot dämpar tillväxten, vilket kan ses genom att årsringarna ligger mycket nära varandra.  På samma sätt ses ett alltför tätt fiskbestånd som en långsam tillväxt och till exempel efter ett vårdfiske ökar tillväxten, då konkurrensen om föda minskar. Från fiskens förbeningar kan man alltså se ifall sådana förändringar har skett under fiskens livstid.  Nu är det bara att bege sig ut i fiskevattnen och göra åldersbestämningar.

– Salla Heikkinen