Välj en sida

I de kalla nordiska vattnen kan flodpärlmusslan leva upp till 200 år och även i medeltal upp till 120 år. Den förväntade livslängden för Svartåns flodpärlmusslor är ändå närmare 100 år. Enligt LUVYs undersökningar är den förväntade medellivslängden för de här musslorna under 90 år. Detta undersöktes genom att räkna tillväxtringarna från skalprover av döda individer. Först skars skalet till en tunn skiva, som gjöts i epoxy. Det här gjordes på Helsingfors universitets geologiska avdelning. Efter skärningen färgades musselskalen, varefter man kunde räkna tillväxtringarna med hjälp av ljusmikroskop. Fördröjningen i tillväxt under vintertid avskiljer sig som mörkare avsnitt på skalet. På så vis kan man räkna de antal vintrar som flodpärlmusslan levt.    

Den yngsta av de undersökta flodpärlmusslorna bedömdes vara 71 år. Den hade avlidit fyra år innan undersökningstillfället, av vilket kunde härledas att den föddes på slutet av 1940-talet. Då var ännu dammen vid Åminnefors ännu delvis öppen och laxen och havsöringen kunde vandra upp i ån. Från den tiden härstammar även de resterande vuxna flodpärlmusslorna i Svartån.

Antalet resterande vuxna flodpärlmusslor i Svartån har följts upp med några års mellanrum. På basen av resultaten minskar antalet flodpärlmusslor med 10 % varje år. Under år 2010 bedömdes det vara 2000 individer vid Åminnefors, men 10 år senare bara 850 individer. Varje individ kan givetvis inte räknas, men förekomsten av flodpärlmusslor kan inventeras med linjetaxeringsmetoden. Då delas förekomstplatserna i ån i horisontella linjer, där en dykare räknar alla observerade flodpärlmussleindivider. Det finns tiotals linjer och de täcker det kända förekomstområdet tillräckligt tätt. På basen av linjetaxeringens resultat kan man bedöma områdets totala mängd flodpärlmusslor med rimlig noggrannhet.   

I Svartån har även återinförts små flodpärlmusslor, som fötts upp i anläggning vid Jyväskylä universitet. År 2021 återinfördes 200 2-åriga små flodpärlmusslor i Svartån. Enligt undersökningar ett år senare växte de bra i förhållande till omständigheterna. Efter dessa resultat planterades i ån 15 000 enbart en sommar gamla små flodpärlmusslor. Under kommande sommar fortsätter undersökningarna av flodpärlmusslan inom ramen av tillgängliga resurser. Målet är att inventera antalet vuxna flodpärlmusslor och följa upp de yngre individernas tillväxt och överlevnad.  

– Juha-Pekka Vähä, projektchef

Heidi Tanttu fungerar som bottendjursexpert på LUVY

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

LUVYn logo