Frågor och svar

Vi har här samlat några av de vanligaste frågorna, som brunnsägare undrar över.

Hur ofta borde man granska brunnens skick? Varför är det viktigt?

Man borde se över en ringbrunn samt dess omgivning årligen så att eventuella olägenheter kan noteras i tid. Den egentliga servicen av brunnen (tömning, tvätt, avlägsnande av slam, byte av sand mm.) borde göras med några års intervall.

Då det gäller en borrbrunn rekommenderar man, att den rengörs och servas med 5–10 års mellanrum. Då granskar man apparaturens funktion och bruksålder samt säkerställer vattnets kvalitet. Utöver den regelbundna rengöringen bör man i problemsituationer kalla på en fackman om man till exempel observerar avvikande lukt, färg eller smak i vattnet.

Vid grundservicen lyfter man upp borrbrunnens pump, högtryckstvättar brunnen med vatten och till sist desinficeras brunnen. Då desinficeringsmedlet i vattnet strömmar i husets rör blir även rören desinficerade på samma gång.

Vilka åtgärder ingår i restaureringen av en brunn?

Man hittar uppgifter goda råd om restaureringen av en ringbrunn på brunnsvattensidorna, som upprätthålls av Finlands miljöcentral (SYKE).

Då det gäller en borrbrunn, kan man i samband med rengöringen granska och vid behov byta ut pumpen och tryckkärlssystemet. Ifall brunnen inte ger tillräckligt mycket vatten är det möjligt att utföra en trycköppning. Det betyder att man stänger brunnen med en propp varefter man leder in vatten under hårt tryck. Under det hårda trycket lyfter vattnet berget och förstorar sprickorna och efter det börjar grundvattnet lättare strömma och vattentillströmningen ökar. Sprickor i olika riktningar förekommer i berggrunden och grundvattnet rör sig längs dem.

Vilken är skillnaden mellan att rengör och desinficera brunnen?

Med att rengöra brunnen avser man en operation, då man genom att trycktvätta med vatten rengör brunnens väggar från slam och fällningar som bildats på väggarna. I samband med rengöringen av en ringbrunn samt en borrbrunns servicebrunn bör man alltid i samband med rengöringen även granska ringarnas skick, hur de ligger och hur täta de är.

En desinficering är däremot av nöden ifall brunnsvattnet är förorenat dvs. att man vet att små djur hamnat i brunnen eller ifall föroreningsindikerande bakterier förekommer i vattnet. I det fallet lägger man till desinficeringsmedel i vattnet efter rengöringen, vilket förstör bakterierna. Som desinficeringsmedel använder man i allmänhet klor eller väteperoxid. Då man låter vattnet rinna ut från samtliga kranar blir även rören desinficerade.

Hur kan ytvatten förorena brunnsvattnet?

Ytvatten borde inte på något sätt komma in i brunnen, eftersom ytvatten (regn-, smält-, dagvatten samt andra flöden) kan hämta med sjukdomsalstrande- och andra skadliga bakterier samt kemiska föroreningar av många olika slag.

Ytvatten kan komma in i brunnen om de delar av brunnen som ligger ovanom markytan och locket inte är täta. Exempelvis kan tjälen rubba betongringarna eller så är inte fogarna mellan ringarna i skick.

I en borrbrunn kan ytvattnet hamna via servicebrunnen eller genom sprickor i berget. Nya sprickor kan uppstå i marken till exempel om marken i närheten av brunnen bearbetas. Det öppnar nya rutter för ytvattnet och de kan nå ända till brunnen.

Ansamlingen av ytvatten och riktningen vartåt de rinner beror på terrängens egenskaper och dessa bör man beakta då man planerar brunnens placering.

Är det möjligt att husets avlopp läcker till hushållsvattenbrunnen?

Visst är det möjligt att någonting i avloppsvattensystemet till exempel får något fel. Avloppsvattensystemets funktion kan också försämras till följd av att man struntar i underhållsåtgärderna. Bakterier och smutsämnen kan då transporteras med ytvattnet till brunnen. Då det gäller en ringbrunn betyder det oftast att det finns brister i brunnens tätningar eller brunnens placering och då det gäller en borrbrunn  kan det finnas brister i servicebrunnes täthet eller så rinner ytvatten till brunnen via sprickor i berget. Oftast säkerställer man redan då man väljer brunnens plats, att den inte placeras för nära avlopp eller andra möjliga vattenförorenare.

Jag har en ny brunn. När lönar det sig tidigast att låta undersöka vattenkvaliteten?

Den saken behandlas på sidan Att låta undersöka brunnsvattnets kvalitet.

Hur tar jag ett brunnsvattenprov?

LUVYLab har instruktioner för hur man tar ett prov.

Lönar det sig att låta brunnen rinna tom innan man tar ett prov?

Brunnen bör inte tömmas helt för provtagningen. Ändå skulle det vara bra, då det gäller brunnar som stått oanvända över vintern och/eller flera månader, att få vattnet att bytas ut till sin hela volym åtminstone en gång innan man undersöker vattnet. I praktiken torde det innebära riklig användning under några dagar. Just före provtagningen bör man också låta vattnet rinna i minst fem minuter, så att provet verkligen består av brunnsvatten och inte av vatten som legat i rören.

Bör man undersöka brunnsvattnet efter en mekanisk rening?

En rengöring av brunnen och i borrbrunnar även en eventuell trycköppning förorsakar i regel inga förändringar i vattnets kvalitet. Förändringar är dock möjliga och eftersom man rekommenderar, att man låter undersöka brunnsvattnet med några års mellanrum, lönar det sig att man låter undersöka vattnet i samband med rengörings- och serviceåtgärderna.

Efter en desinficering bör man låta granska vattnets mikrobiologiska kvalitet, eftersom en desinficering i allmänhet endast görs då man har konstaterat att brunnen är förorenad.

Hur snart efter en desinficering kan man låta undersöka vattnet på nytt?

Vattnet borde undersökas tidigast en till två veckor efter desinficeringen. För att väteperoxid skall brytas ned till vatten och syre räcker det med ca en vecka. Klorföreningarna däremot bryts inte ner så snabbt utan de måste avlägsnas från vattnet via det vatten som tappas från brunnen. Man kan låta undersöka vattnet då man inte längre känner någon klorlukt i vattnet.

Kan jag utföra rengöringen och desinficeringen av brunnen själv eller är det skäl att kalla på en fackman?

Det är säkrast att låta en fackman utföra såväl rengöringen som desinficeringen av brunnen. Speciellt när det gäller borrbrunnar behöver man rätt sorts apparatur.

Kan en brunn bli oanvändbar efter flera års användning?

Det är ovanligt men möjligt, att en brunn med gott vatten förändras så att den blir helt oanvändbar. En omfattande förorening av områdets jordmån och/eller grundvattnet kan nog förorsaka dylikt. Ett mera sannolikt skeende än detta, då grundvattnet plötsligt försämras, är sprängningsarbeten som utförs i närheten eller kraftiga markbehandlingsåtgärder till exempel i samband med ett landsvägsbygge.

Vattnet i en borrbrunn kan å sin sida bli salt och på det sättet obrukbart till exempel på en liten holme ifall allt sött vatten som finns i berget förbrukats. Under dylika förhållanden är det alltså möjligt, att borrbrunnens förråd av sött vatten i praktiken tar slut. På en holme är det viktigt, att hitta rätt djup för borrbrunnen mellan ytvattnet och det salta grundvattnet.

Men sist och slutligen är det lyckligtvis förhållandevis osannolikt att en hel, gott vatten och bra placerad brunn helt skulle fördärvas. Många vattenkvalitetsförändringar kan lösas med hjälp av vattenbehandlingsmetoder såsom ventilation, filtrering och jonbyte. Gällande vattenbehandling hittar man tilläggsinformation på SYKEs brunnsvattensidor.

 

I förverkligandet av innehållet på denna sida har deltagit MAX’s Energy Oy.

MAXs

På miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst finns flera olika uppsättningar med frågor och svar, som sammanhänger med guiden Frågor om brunnen (Lapinlahti m.fl. 2001). Eftersom PDF-filerna på sin ursprungliga plats inte öppnar sig i webbläsaren, har vi hämtat dem direkt till mediabiblioteket på Vattnenskvalitet.fi, där de går att öppna. All heder trots det till de ursprungliga författarna!

Även på LUVYLabs sidor finns ett par uppsättningar med frågor-svar: