Brunnsvattnet är grundvatten

Allt vatten under markytan kallas för grundvatten, och det fyller håligheter i jorden och berggrunden. Grundvatten bildas då regn- och smältvatten sipprar ner genom jordmånen och berggrunden. Då vattnet sipprar genom markskikten renas det och samtidigt löser sig olika ämnen i vattnet. Grundvatten förekommer nästan överallt, men mest bildas det i områden, där jordmånen består av grus- och sandformationer som lätt släpper igenom vatten. Grundvattenformationer eller -områden kallas områden som mättats med grundvatten och med en jordmån som utgörs av jord- och berggrundszoner som lätt leder vatten och varifrån man lätt kan pumpa upp användningsbara mängder. De klassificerade grundvattenområdena i Västra Nyland kan ses på kartan på huvudsidan.

Den blå streckade linjen anger hela grundvattenområdets gräns och den heldragna linjen det egentliga området där grundvatten bildas. Grundvattenområdets gräns  anger det område, som har betydelse för grundvattenförekomstens vattenkvalitet eller bildandet av detta. Området där grundvatten bildas har å sin sida avgränsats så, att inom det området är jordmånens genomsläpplig för vatten god och det ökar väsentligt grundvattnets mängd i området.

Tilläggsuppgifter om grundvatten och grundvattenområden:

Avståndet från grundvattnets yta till markytan kan variera kraftigt och kan rentav vara fler tiotal meter. Vanligtvis ligger grundvattnet 2–5 m under markytan. Grundvattnets nivå varierar med årstiderna och är vanligtvis som lägst i slutet av sommaren och som högst då snön smälter under höstens regnperiod. Beroende på markens beskaffenhet och vattenledningsförmåga kan vattennivån i en ringbrunn variera kraftigt. I sand- och grusmarker finns det ofta rikligt med grundvatten och det är oftast av god kvalitet. I moränmarker kan grundvattennivån under torra perioder sjunka med rentav flera meter från normalnivån, vilket man bör beakta då man bygger brunnen.

I en bra brunn utgörs allt vatten av grundvatten och dit slipper inget vatten från markytan. I fråga om privatbrunnar utgörs området där grundvatten bildas oftast av den ovanför liggande terrängen, men i ett plant område bildas vattnet runtomkring brunnen och området kan sträcka sig ända till några hundra meter. De bästa platserna för ringbrunnar är den nedre delen av en sluttning, där vattnet väller fram som en källa eller sipprar till kärrmarker eller vattendrag. En brunn bör emellertid inte anläggas vid den lägsta punkten i terrängen, eftersom dit samlas regn- och smältvatten.