FORSKNING

De första analyserna över kvaliteten av vattnet i Svedjaträsket gjordes år 1989. Efter detta har prov tagits en gån år 2006, tre gången 2007 och två gånger år 2009. Proven har tagits från mitten av sjön. Utöver detta har prov tagits i träsket östra ända under åren 1991-1996 och från badstranden i augusti 2008. Parametrar som undersökts har i huvudsak varit syre, kemisk syreförbrukning, näringsämnen (kväve och fosfor i olika former) samt alkalitet, pH, järn, grumlighet, konduktivitet, klorofyll, färg och fekala koliforma bakterier.

Alguppgifterna har erhållits från miljöförvaltningens levähaittarekisteri. Sjöns fiskbestånd har kartlagts år 2007 (Hagman 2008: Karjaan Kaskimaan kunnostussuunnitelma). Undersökning av växtplankton har gjorts i augusti 2007.

Nylands miljöcentral har kartlagt sjöns fiskbestånd genom provfiske år 2007.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Låga syrehalter har förekommit vintertid i bottennära vatten. Sommartid har syret räckt bra till.

Frodighet

På basen av den totala fosfor- och klorofyllhalten kan Svedjaträsket klassificeras som en frodig sjö. I augusti 2008 var halten klorofyll-a t.o.m. 180 ug/l.

Vattenkvaliteten i övrigt

I levähaittarekisteri hittas tre observationer av algblomningar från åren 1996, 1997, 1999 och två från år 2005. Blomningarna var rikliga 1999. Blomningarna år 1996 och 1997 bestod av slemalger, i de övriga fallen var det fråga om blågröna alger. I ett prov taget på badstranden 2008 fanns det även rikligt med slemalger, vilket ger en stor biomassa av växtplankton. Det fanns även rikligt med grönalger.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

Sjöns flora består av starrväxter, sjöfräken och vass, som förekommer rikligt på sjöns nordöstra strand. Djupare förekommer ett bälte av flytbladsväxter (näckrosor). Träskets norra, nordöstra och västra ständer är mossiga och deras växtlighet består av bl.a. vattenklöver, missne och getpors (Hagman 2008). Enligt växtplanktonundersökningen utgjorde 92 % slemalgerna av växtplanktonen.

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Provfiske gav endast abborre och gers. Resultatet är anmärkningsvärt -sjön verkar inte ha några mörtfiskar. Fiskarna var relativt stora. (Savola 2008: raportissa Hagman 2008: Karjaan Kaskimaan kunnostussuunnitelma)

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Det finns undersökningsresultat endast från en relativt kort tidsperiod. På basen av de tillgängliga uppgifterna verkar det inte ha hänt större ändringar i sjöns tillstånd.

Uppföljning

Det finns orsak att fortsätta uppföljningen av vattenkvaliteten minst två gångar i året.