FORSKNING

Vattenkvaliteten i Gennarbyträsket har undersökts en gång av Nylands NTM-central i januari 1989 och år 2016 av Västra-Nylands vatten och miljö r.f. i projektet Village Waters. År 1989 undersöktes vattnets näringsinnehåll, humusegenskaper och vattenkvalitetsfaktorer för försurningar. Village Waters-projektet som startade 2016 uppföljer vattenkvaliteten i Gennarbyträsket med enstaka prov och med en kontinuerlig mätstation.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnetSyreförhållandet i ytvattnet i Gennarbyträsket har varit god under uppföljningsperioden 21.7–7.11.2016. På slutet av sommaren 2016 var djupet ändå nästan anaerobt (syrehalten 0,2-0,7 mg/l). Detta visar att det inte räckte till med syre nära bottnen i slutet av sommaren då vattnet var stratifierat.
FrodighetVia dränering kom det speciellt under våren 2016 rikligt med kväve och fosfor till Gennarbyträsket. A-klorofyllhalten som mäter algmängden i Gennarbyträsket var i regel låg, och det uppträdde inga algblomningar på träsket.
Vattenkvaliteten i övrigtpH-värdet i Gennarbyträsket är neutralt och träsket har klart vatten (opacitet under 1 FTU). Mängden fasta ämnen i träsket är lågt.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighetEnligt växtplanktonundersökningen som gjordes år 2016 i Gennarbyträsket fanns det mest blågröna alger 59% och näst kom rekylalger.
Bottendjur

Dammussla. 

Fiskbeståndet 
  
Ändringar i sjöns tillståndEnligt vattenkvalitetsresultaten ser det inte ut som det skulle ha hänt stora förändringar från 1989 till 2016. Troligtvis har inte belastningen på sjön eller driftstrycket desto mer växt på 27 år.
UppföljningKontinuerlig uppföljning av vattenkvaliteten fortsätter under åren 2017-2018.