FORSKNING

De första undersökningarna gällande vattenkvaliteten utfördes i Gålisjön år 1988. Ett prov i året har tagits 2004-2006 och tre prov år 2007 samt två gånger år 2009. Proven har tagits från sjöns mittersta del. Vattnets kvalitet i sjöns norra ända undersöktes i början av 1990-talet. Vanligtvis har syre, kemisk syreförbrukning, näringsämnen (fosfor och kväve i olika former) samt alkalinitet, pH, järn, grumlighet, konduktivitet, klorofyll och färg undersökts.

Uppgifterna och algförekomster kommer från miljöförvaltningens levähaittarekisteri. En kartläggning av växtligheten har gjorts år 2007. (Hagman 2008: Karjaan Kolijärven (Gålisjön) kunnostussuunnitelma)

Sjöns fiskbestånd har kartlagts av Nylands miljöcentral år 2007. Då utfördes provfiske med nät. Uppgifterna utökades med notfiske år 2008.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Sjöns syretillstånd har i allmänhet varit god. Syrehalten i bottennära vatten var låg under vårvintern 2009, 1,6 mg/l.

Frodighet

Den totala fosforhalten i sjön har varierat mellan 24-52 ug/. Värdena berättar om sjöns frodighet. Även halterna klorofyll-a har tidvis tytt på frodighet.

Vattenkvaliteten i övrigt

Enligt levähaittarekisteri förekommer det regelbundet algblomningar i Gålisjöns. I juli 2005 var blomningarna mycket rikliga. År 2009 observerdes inte alger enligt levähaittarekisteri.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

Gålisjöns växtlighet är mycket riklig och består i huvudsak av gul näckros, gäddnäte, abborrgräs och slingor förekommer ställvis mycket rikligt. Växtligheten finns i huvudsak på 0-1,5 m djup. På basen av växtplankton klassificeras sjön tillhörande den ekologiska klassen tillfredsställande.

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Vid provfiske med nät konstaterades mört, braxen, abborre, gers och gädda. Fiskbeståndet domineras av mörtfiskar. Fiskbeståndet snedvrids ytterligare av små och till antalet många abborrar och gers. Fångsten per nät var relativt hög, över 3 kg. Notfångsten är 2008 bestod mest av mört och abborre (Savola 2008). Fångsten var mindre än väntat, vilket kan förklaras med den relativt stora mängden rovfiskar.

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Det finns relativt lite uppgifter om vattenkvaliteten i Gålisjön. Regelbunden provtagning har förekommit endast under några år, så det är svårt att dra slutsatser om sjöns tillstånd.

Uppföljning

Vattenkvaliteten i Gålisjön borde följas upp minst två ggr/år.