Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Hemträsket

Hemträsket

 

BASUPPGIFTER

Hemträsket har en areal på 12,4 ha och djupaste punkten är över fem meter. Hemträsket hör till Kirkkojoki-åns tillrinningsområde. Tillrinningsområdet domineras av åkrar, skog finns endast vid sjöns norra delar.

Information om vattenanalyser från Hemträsket hittas från åren 2006 ja 2007. På basen av informationen har Hemträskets syresituationen varit dålig under vintrarna i vattnet nära botten. Syrehalterna har varit mycket små nära bottnen även under sensomrarna. Totalfosforhalterna under sommaren motsvarar en eutrof sjös värden. Halten i ytvatten har varit lite lägre än i de djupare skikten. Klorofyll-a-halten berättar att sjön är mycket eutrof. Vattnets pH har under sensommaren varit över 8, vilket tyder på algblomningar. Anmälningar gällande Hemträsket hittades inte från Levähaittarekisteri.

Hemträsketiin utsätts säkert för belastning från jordbruk och det finns bosättning på tillrinningsområdet. Fekala bakterier har hittats i Hemträskets vatten, vilket torde reflektera belastningen från glesbygden. Halterna var dock låga (86 kbe/100 ml). Dessutom torde den låga syrehalten frigöra fosfor från botten, vilket uppehåller den interna belastningen. Tötar komposteringsområde (tidigare avstjälpningsplats) finns på Hemträskets tillrinningsområde. Från komposteringsområdets influensområde rinner en bäck till Hemsträsket. Avstjälpningsplatsens inverkan på vattendrag följs upp i enlighet med miljötillståndet.

Vattendragsområde

22.006 Kirkkojoen valuma-alue

Yta

12.4 ha

Strandlinje

1.5 km

Medeldjup

 

Största djupet

5.3 m

Typ av sjö

Typ saknas

Tillrinningsområdets yta

792.0 ha

Beskrivning av tillrinningsområde

 

Största öarna

 

Inkommande åar

 

Åar som utgår från sjön

 

Belastning

 

Restaureringar

 

Rekreationsbruk och badstränder

 

Begränsningar

 

Lokal skyddsförening

 

Tilläggsinformation