Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Lojo :: Sjöar :: Haarjärvi :: Forskning

FORSKNING

Vattenprov har tagits från Haarjärvi åren 1996, 2000-2003, 2008 och 2010.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Bottnet har sommartid ofta varit syrefritt. Syrebristen leder till att fosfor frigörs från bottennära vattnet.

Frodighet

Haarjärvi har klassificerats till eutrof sjö utgående från ytvattnets totalfosforhalt 30 µg/l från augusti 2008.

Vattenkvaliteten i övrigt

Algblomning har inte noterats i Haarjärvi.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

Haarjärvis vattenväxtlighet är annorlunda vid östra och västra strandområden. Västra strandområdens dominerande arter är vass, gul näckros och igelknoppsväxter. Östra strandområdens vattenväxtarter är styvt braxengräs och notblomster. Söderut ligger Tommanlahti som är närnog igenväxt.

Haarjärvis växtplankton förekomst år 2000 indikerade en sjö med liten frodighet(Ihalainen 2001).

Djurplanktonresultaten från samma år understödde detta faktum (Ihalainen 2001).

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Haarjärvi förekommer det enligt provfiske gädda, sik, brax, löja, björkna, mört, gers, abborre och gös. Mörtfiskarnas andel var 53 %. Därutöver förekommer det i Haarjärvi sarv, karp, asp, sutare och lake (Sundström ym. 2001b). Fiskförekomsten berättar att sjön är eutrof (Sundström ym.2001b).

  
Ändringar i sjöns tillstånd

 

Uppföljning