FORSKNING

Vattenkvaliteten i Vitträsket har undersökts i samband med  försurningsutredningarna av små sjöar i Ingå år 1983 och 1984 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt hösten 2013, då man på uppdrag av Ingå miljöbyrå ville klargöra sjöns grundtillstånd. Analyserna, som gjordes koncentrerar sig på försurningsgraden, humuspåverkan och närsaltsnivån.  På hösten 2013  mätte man även syrehalten nära botten.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten nära botten (5 m) var i september 2013 bra (8,7 mg/l). Det rådde höstomblandning i sjön vilket förmodligen  inverkade på situationen. Några uppgifter om syreläget under perioder då sjön är temperaturskiktad finns inte att tillgå.

Frodighet

På basen av den år 2013 uppmätta totalfosforhalten (7 µg/l) och totalkvävehalten 220 µg/l) kan Vitträsket klassas som en karg sjö.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av resultaten från 2013 är sjöns grundtillstånd bra. Vattnets pH var nära neutralt, trots att den surhetsbuffrande alkaliniteten  var låg. I den klara sjön noterades praktiskt taget ingen inverkan från humus. Även vattnets järn- och manganhalt var lägre än genomsnittet.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Under de 30 år som gått mellan undersökningarna var den enda egentliga förändringen  färgvärdet, som hade sjunkit (20 → <5). Om det klara vattnet berättade även det låga grumlighetsvärdet samt siktdjupet som var nästan 5 meter.

Uppföljning

Vitträskets grundtillstånd var på basen av undersökningen år 2013 bra, vilket betyder  att någon tätare kontroll av vattenkvaliteten inte behövs. En kontroll med 10-15 års mellanrum kan rekommenderas.