Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Verkviken :: Forskning

FORSKNING

Verkvikens vattenkvalitet har undersökt på uppdrag av Ingå kommun i samband med de små sjöarnas försurningsuppföljning i oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt i oktober 2013, då sjöns grundtillstånd utreddes. Proven vid båda tillfällena har tagits från ytvattnet och tyngdpunkten vid val av analyser låg vid egenskaper, som har med  närsalterna, surhetgraden samt humuspåverkan att göra. Undersökta parametrar är bl.a. närsalthaler, kemisk asyreförbrukning, pH, konduktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet och av metallerna järn- och manganhalten.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Verkvikens syresituation  har veterligen inte undersökts.

Frodighet

På basen av totalnärsaltshalterna i oktober 2013 (fosfor 500 µg/l och kväve 990 µg/l) är verkviken myckert frodig, speciellt fosforhalten är exeptionellt hög. Det är möjligt att det vid tidpunkten för provtagningen rådde syrebrist, vilket kan ha lett till att närsalter, speciellt fosfor  hade löst sig från sedimenten. Även de höga järn- och manganhalterna tyder på detta.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av analyserna hösten 2013 var Verkviken förutom frodig även humuspåverkad, surhetgradsmässigt nära neutral. På basen av konduktiviteteten verkar det som om sjön ännu står i kontakt med havet.  Vattnets järn- och manganhalter var ovanligt höga (8900 µg/l och 340 µg/l), ca 10-faldiga jämfört med den normala nivån i en sjö.  Det är möjligt att det rådde dåliga syreförhållanden vid tidpunkten för provtagningen, vilket lett till att även järn och mangan urlakats ur bottensedimenten.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Av de undersökta vattenkvalitetsegenskaperna hade de största förändringarna under de senaste 28 åren skett  gällande konduktiviteten (755 → 289 mS/m), färgvärdet (60 → 80), kemiska syreförbrukningen (11 → 38 mg O2/l), totalkvävet (620 → 990 µg/l) och speciellt totalfosforhalten (20 → 500 µg/l).Konduktivitetsförändringen indikerar att inverkan av havsvatten har minskat, men åtminstone tidvis är det klart, att sjön är i kontakt med havet. Vattnets humuspåverkan har även stigit liksom näringsnivån.

Uppföljning

Situationen  i Verkviken  förblir tillsvidare något oklar. En förnyad provtagning då man även kontrollerar syreläget skulle klargöra sjöns tillstånd en hel del.