Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Tjärnen :: Forskning

FORSKNING

Tjärnens vattenkvalitet har undersökts på uppdrag av Ingå kommun på hösten 1985 i samband med försurningsundersökningen av Ingås små sjöar (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt hösten 2013. Vattenkvaliteten undersöktes  för att kunna uppskatta sjöns grundtillstånd. Parametrar som undersöktes var bl.a. närsaltshalt, temperatur, kemsisk syreförbrukning, pH, konduktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet samt järn- och manganhalt.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Det finns inga uppgifter om sjöns syretillstånd.

Frodighet

På basen av totalnärsaltshalterna som uppmättes 2013 (fosfor 7 µg/l och kväve 390 µg/l) kan Tjärnen klassas som en karg sjö.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av resultaten 2013 är Tjärnen en svagt humuspåverkad och sur sjö där kondiktivitetsvärdet var lägre än den lägsta analysgränsen. Lösta oorganiska salter förekom inte i vattnet) och järn- och mangabnhaltenerna var normala.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna i vattenkvaliteten under 28 år var det att kemiska syreförbrukningen (4,5 → 11 mg O2/l), färgvärdet (30 → 60) hade stigit dvs. humuspåverkan hade ökat. Även vattnets pH-värde steg något men trots det är sjön klart sur. De låga närsaltshalterna hade hållits oförändrade på en låg nivå. 

Uppföljning

Tjärnens grundtillstånd var på basen av resultaten 2013 gott, vilket betyder att en tätare kontroll inte behövs.  En undersökningsintervall på 10-15 år kan anses som lämplig.