Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Tjärnan :: Forskning

FORSKNING

Vattenkvaliteten i Tjärnan har undersökts på uppdrag av Ingå kommun i samband med olika försurningsundersökningar år 1984 (Lönnqvist & Helminen 1985), åren 1990-1996 och på nytt på i september 2013, då man undersökte sjöns grundtillstånd. Vid val av analyser betonades närsalterna, surhetsegensaperna samt humusegenskaperna.  

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Vid mätningarna  på hösten 2013 var syrehalten nära botten (4 m) bra (8,4 mg/l).

Frodighet

Tjärnans  totalfosforhalt i september 2013 var 15 µg/l) och totalkvävehalten 2350 µg/l,  vilket  innebär  att sjön på sin höjd kan klassas som mycket lätt frodig.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av mätningarna i september  2013 kunde en viss inverkan från humus skönjas, men vattnets pH-värde samt alkalinitet var bra.  Vattnets mangan- och järnhalter var normala och sjöns  siktdjup var ganska stort (2,2 m).

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Inom Ingå ås tillrinningsområde förekommer vimba som ursprunglig art.

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största  förändringarna  i sjöns tillstånd under 29 år var, att den kemiska syreförbrukningen har stigit (3,4 → 8,9 mg O2/l) och totalkvävehalten har sjunkit (420 → 350 µg/l), vilket betyder att sjöns humuspåverkan har ökat men kvävehalten har sjunkit. Däremot varierade vattnets pH-värde mycket  under 1980- och 1990-talens  provtagningar (intervall 5,7-7,0). I september 2013 var värdet 7,2. Den försurningsbuffrande  alkaliniteten  var på hösten 2013 exakt densamma, som  på hösten 1984 (0,26 mmol/l).

Uppföljning

Tjärnans  grundtillstånd var på basen av resultaten år 2013 bra, vilket betyder att någon tätare uppföljning inte behövs. En kontroll med 10 års intervall kunde  vara lämpligt.