FORSKNING

Prover har tagits från Tåtelträsket i oktober 1985 i samband med försurningsundersökningarna (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt i oktober 2014 på uppdrag av Ingå kommuns miljöbyrå. Vid båda provtagningstillfällena togs proven från ytvattnet och vid valet av analyser betonades  vattnets närsalts-, surhets- och humusegenskaper.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syreläget har inte undersökts.

Frodighet

Tåtelträsket är på basen av resultaten från oktober 2014 en karg sjö med låg närsaltsnivå (totalkväve 400 µg/l och totalfosfor 15 µg/l). 

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av resultaten i oktober 2014 är Tåtelträsket en  sjö med  bra grundtillstånd, brunt vatten med humuspåverkan.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Under  de gångna 29 åren (1985-2014) har de tydligaste förändringarna i vattenkvaliteten varit det förhöjda pH-värdet (5,7 → 6,5), färgvärdet (40 → 80) och den kemiska syreförbrukningen (5,8 →12 mg O2/l), vilket betyder att vattnets surhet har avtagit men  vattnets humuspåverkan har ökat. Vattnets näringshalter har ökat något.

Uppföljning

Tåteklträskets gruntillstånd är gott. Vattenkvaliteten kunde kollas med t.ex. 10 års intervaller.