FORSKNING

Svartträskets vattenkvalitet har undersökt på uppdrag av Ingå kommun i november 1984 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt 29 år senare i september 2013. Vid valet av analyser ligger tonvikten vid närsalter samt parametrar som sammanhänger ihop med surhetgraden och humuspåverkan.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten har mätts endast på hösten 2013 och då var syrehalten nära botten tillfredsställande, 7 mg/l.

Frodighet

Totalnärsaltshalterna, som uppmättes år 2013 avvek från varandra (fosfor 57 µg/l indikerar klar frodighet medan kvävehalten 510 µg/l indikerade lindrig frodighet). Eftersom fosfor är det viktigare näringsämnet i sjöar  kan man på basen av fosfornivån  klassa sjön som frodig. 

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av mätningarna i september 2013 är Svartträsket ganska grumligt (siktdjup 90 cm), en aning påverkat av humus och vad surhetsegenskaperna beträffar rätt neutralt. Vattnets järnhalt var högre än genomsnittet och syreläget var vid botten tillfredsställande.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Svartträskets vattenkvalitet har mest ändrat från år 1984 till år  2013 då det gäller den kemiska syreföbrukningen (5,8 → 8,2 mg O2/l) och totalkvävet (1200 → 510 µg/l). Sjöns påverkan av humus har ökat  och kvävemängderna minskat.

Uppföljning

Svartträskets vattenkvalitet är påbasen av gjorda analyser tillfredsställande. En uppföljning av vattenkvaliteten t.ex. vart tionde år kunde vara att rekomendera.