FORSKNING

Stortjärnens vattenkvalitet har undersökts på uppdrag av Ingå kommun på hösten 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt hösten 2013. Undersökta parametrar var bl.a. närsaltshalt, temperatur, kemisk syreförbrukning, pH, konduktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet samt järnhalt. 

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syreläget i Stortjärnen har inte undersökts.

Frodighet

På basen av närsaltshalterna på hösten 2013 (totalfosfor 36 µg/l och totalkväve 840 µg/l) är Stortjärnen en frodig sjö. 

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av resultaten från hösten 2013 är Stortjärnen förutom frodig även sur och kraftigt påverkad av humus. Den höga ammoniumkvävehalten (200 µg/l) och den ganska höga järnhalten (650 µg/l) tyder på en inverkan från kärrvatten.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna under gågna 28 åren var den minskade konduktiviteten (4,6 → 2,3 mS/m) och totalfosforhalten (45 → 36 µg/l)samt den stigande alkaliniteten (0 → 0,022 mmol/l) och pH 4,5 → 5,4) samt den ökade kemsika syreförbrukningen (14 → 28 mg O2/l). De i vattnet lösta salterna  och fosformängden hade alltså minskat, pH blivit lite bättre och humuspåverkan ökat.

Uppföljning

Storttjärnens grundtillstånd är tillfredsställande/försvarligt. Det kan rekommenderas att sjöns tilstånd kontrolleras med 5-10 års mellanrum.