FORSKNING

Man har tagit vattenprover i Storöträsket i november 1985 i samband  med försurningsuppföljningen i de små sjöarna i Ingå (Lönnqvist  Helminen 1985) och på nytt på uppdrag av  kommunens  miljöbyrå i oktober 2014. I samband med rapporteringen av resultaten från år 1985 nämner man, att bottenmaterial eventuellt kommit med i provet i samband med att man högg upp isen, vilket betyder att resultaten  sannolikt inte är helt jämförbara  med resultaten från hösten 2014.

Vattenprovet år 2014 togs från det ytnära vattnet och vid mätningarna lade man tonvikten vid vattnets närsalts-, försurnings- och humusegenskaper.

 

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten i Storöträsket har inte  uppmätts.

Frodighet

På basen av resultaten från oktober 2014 är Storöträsket lätt frodigt (totaljkväve 620 µg/l, totalfosfor 26 µg/l).

Vattenkvaliteten i övrigt

Tillståndet i Storöträsket är bra på basen av mätningarna 2014: sjön har brunt vatten och har en klar humusprägel och den är i någon mån sur. Vattnets manganhalt var normal, järnhalten var rätt hög (1200 µg/l) vilket förmodligen är en effekt av humusen.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna i sjön  från 1985 till 2014 var förändringen i pH-värdet ((4,2 → 6,4) och ökningen av det försurningsbuffrande  alkalinitetsvärdet ((0 → 0,060 mmol/l). Värdena hade däremot sjunkit gällande syreförbrukningen (26 → 18 mg O2/l), totalkvävet (760 → 620 µg/l) och speciellt gällande totalfosforn  (120 → 26 µg/l). Vattnets surhetsgrad samt närsaltshalterna hade alltså sjunkit. Proven är sannolikt inte helt jämförbara men  man kan  anta att de  förbättrade försurningsegenskaperna  är verkliga.

Uppföljning

Tillståndet  i Storöträsket är på basen  av resultaten från år 2014 gott. Man kunde tänka sig att kontrollera sjöns tillstån med ca 10 års mellanrum.