FORSKNING

Från sandarträsket  togs vattenprov på uppdrag av Ingå kommuns miljöbyrå i oktober 2014. Provet togs från 1 m djup och analyser som gjordes anknöt huvudsakligen till vattenkvalitetsegenskaper som hänger ihop med surhetsgraden, humuspåverkan och närsalter.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Dammens syreläge undersöktes inte  i oktober 2014.

Frodighet

På basen av närsaltshalterna (totalkväve 400 µg/l och totalfosfor 23 µg/l) är Sandartäsk lätt frodig.

Vattenkvaliteten i övrigt

Sandartträsket vatten var vid provtagningsögonblicket klart och färglöst, pH-värdet var nära neutralt och den försurningsbuffrande  alkalinitetetn var bra, järn- och manganhalterna var normala.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Eventuella förändringar i dammen är okända eftersom prover har tagits endast en gång.

Uppföljning