FORSKNING

Vattenkvaliteten i Rövassträsket har undersökts på uppdrag av Ingå kommun på hösten 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt på hösten 2013. Undersökta parametrar var bl.a. närsalthalter, temperatur, kemisk syreförbrukning, pH, kondiktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet samt järnhalt.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten i Rövassträsket har inte undersökts.

Frodighet

Rövasträsket kan på basen av de år 2013 uppmätta närsaltshalterna (totalfosfor 37 µg/l och totalkväve 950 µg/l) klassas som en frodig sjö.

Vattenkvaliteten i övrigt

Rövassträsket var på basen av mätningarna på hösten 2013, liksom även för 28 år sedan, klart frodig och påverkad av humus samt rätt sur. Vattnets järn- och manganhalter var stora. Det beror sannolikt på det, att dessa metaller ofta finns bundna till humusföreningar.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna i sjöns vattenkvalitet under 28 år var att konduktiviteten (10,5 → 6,9 mS/m) och färgvärdet (175 → 120) hade sjunkit. Det betyder att mängden oorganiska salter, som finns i vattnet samt vattnets brunhet hade minskat. 

Uppföljning

Rövassträskets grundtillstånd är tillfredsställande. Sjöns syretillstånd är okänt. En uppföljning av vattenkvaliteten  kan rekommenderas med t.ex. 10 års mellanrum.