FORSKNING

Vattenkvaliteten i Pätarträsket har undersökts på uppdrag av Ingå kommun i oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt i oktober 2013. Proven har tagits från ytvattnet och vid val av analyser  har man betonat närsalter samt parametrar, som hänger ihop med surhetsgrad och humusegenskaper. Analyser, som gjorts är bl.a. närsaltshalt, temperatur, kemisk syreförbrukning. pH, konduktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet samt järn- och manganhalt.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten har inte undersökts.

Frodighet

Pätarträsk är på basen av de totalnärsaltshalter som uppmättes på hösten 2013 en lätt frodig sjö (fosforhalten 21 µg/l, kvävehalten 650 µg/l).

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av mätningarna hösten 2013 är sjön även sur och klart påverkad av humus. Vattnets förhöjda ammoniumkvävehalter (84 µgl) och järnhalten (670 µg/l) tyder på en humuseffekt från kärrdikena.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna under 28 år var att Pätarträskets konduktivitet har minskat (5,2 →2,8 mS/m) och färgvärdet (60 → 100), den kemiska syreförbrukningen (11 → 23 mg O2/l) och totalfosforhalten (12 → 21 µg/l) har ökat. Halten av lösta salter i vattnet har således minskat, humuspåverkan och mängden fosfornärsalter har ökat.

Uppföljning

Pätarträskets grundtillstånd  verkar på basen av de gjorda mätningarna, att var bra. Det skulle vara bra  att kontrollera sjöns kvalitet med 10-15 års mellanrum.