FORSKNING

Vattenkvaliteten har undersökts åren 1985, 1990-1996 med huvudinriktning på surhetsegenskaperna. I augusti 2010 gjordes en basutredning och i september 2013 gjordes på Ingå miljöbyrås  begäran en aningen begränsad vattenkvalitetsundersökning.

I Pålstråsket har man undersökt många olika vattenkvailtetsegenskaper, oftast dock med en inriktning på försurningsegenskaperna och humuspåverkan. Vattenprover har tagits från åtminstone tre olika provplatser.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

I augusti 2010 var ytvattnet klart och färglöst (siktdjup 2,8 m), vattnet nära botten var gulaktigt och luktade svagt svavelväte. Lukten berodde på det att syret var nästan slut. I ytvattnet var syreläget gott, men i det undre vattenskiktet var syrehalten endast 0,2 mgl.

I september 2013 var syresituationen god i hela vattenmassan.

Frodighet

På basen av närsaltshalterna (totalkväve 320 µg/l och totalfosforn 10 µg/l) kan man konstatera att Pålsträsket är en karg sjö. 

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av mätningarna i september 2013 är Pålsträsket en sjö med klart vatten (siktdjup 2,4 m) och till surhetsegenskaperna en netral sjö. Vattnets järn- och manganhalter var bra.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna i Pålsträsket under de gågna knappt 30 åren har varit det, att vattnets pH och buffertförmågan har blivit lite bättre, den kemiska syreförbrikningen har ökat (5,3 → 9,2 mg O2/l) medan närsaltshalterna har sjunkit något.

Uppföljning

Pålsträskets grundtillstånd kartlades på uppdrag av Lojo stad i augusti 2010 och på uppdrag av Ingå miljöbyrå på hösten 2013. Sjöns tillstånd är klanderfritt med undantag för periderna då sjön är temperaturskiktad, då syrebrist antagligen förekommer  i de djupaste delarna av sjön. Någon tät kontroll av läget i sjön är knappast av nöden utan en kontroll med 5-10 års mellanrum kan rekommenderas.