Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Marsjön :: Forskning

FORSKNING

De första vattenkvalitetsuppgifterna från Marsjön härstammar från år 1985. Från djupfickan vid Barnholmen togs vattenprover åren 1994-1995 och mera regelbundet från och med  år 2004.

Under den första tiden undersökte man främst syre- och totalnärsaltshalterna, analyssortimentet har senare utvidgats.

Växtplanktonresultat finns från   fyra provtagningsomgångar och uppgifterna gällande fisket har man fått från Ingå fiskeområådes bruks- och skötselplan (2001)

 

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Man har under 2000-talet kunnat notera  låga syrehalter och även syrebrist i djupvattnet i det bottennära vattnet  under slutet av sommarens stagnationsperiod.

Frodighet

På basen av totalfosforhalten i det ytnära vattnet samt klorofyllhalterna kan  Marsjön klassas som en lätt frodig sjö.

Vattenkvaliteten i övrigt

Det har tidvis förekommit blågrönalgsblomningar i sjön. Under de fem senaste åren finns det emellertid inga  noteringar i algskaderegistret.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

Växtplankton har undersökts åren 2006, 2007, 2008 och 2010. På basen av resultaten har sjön tidigare varit oligo-mesotrof, men på basen av läget i slutet av sommaren 2010 tidvis även lätt eutrof. Det skulle behövas mera material för att kunna klargöra om det  är fråga om en slumpmässig variation eller  om det  är fråga om en mera bestående utveckling i riktning mot högre frodighet (Keskitalo, J. 2012: Kasvipanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010-2011. Moniste Lammin biologinen asema, 43 s.).

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Sjöns viktigaste fiskarter är gädda och abborre. Flodkräftbeståndet förstördes år 1997 då kräftpesten spreds till sjön. Under åren 1998 och 1999 har man utplanterat tusentals 2-3 åriga  signalkräftor i sjön. Fiskarnas vandring från havet till Marsjön förhindras av Marssjöns regleringsdamm.

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Någon synlig förändring kan inte ses på basen av resultaten.

Uppföljning

Sjöns tillstånd har kontrollerats regelbundet under 2000-talet.