FORSKNING

Vattenkvaliteten i Maggböleträsket har undersökts på uppdrag av  Ingå kommun i oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt på hösten 2013, vilket innebär att intervallen mellan provtagningarna är 28 år. Undersökta parametrar är närsalthalterna, temperatur, kemisk syreförbrukning, pH, konduktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet och järnhalt. Hösten 2013 kollades även syret.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syreläget i Maggböle träsk undersöktes i september 2013 och då var läget bra från ytan till botten. Syrehalten i närheten av botten var 8,6 mg/l.

Frodighet

På basen av totalfosforhalten (34 µg/l) är Maggböle träsk en frodig sjö, där dock totalkvävehalten på hösten 2013 var ganska låg (590 µg/l), vilket indikerar lindrig frodighet.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av de vattenparametrar, som uppmättes i september 2013 är Maggböle träsk en sjö med brunt vatten med humuspåverkan och dess pH var neutralt och järn- och manganhalterna var normala.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Arter som förekommer inom Ingarskilaåns tillrinningsområde är gädda, nejonöga, id och vimba.

  
Förändringar i sjöns tillstånd

De största förändringarna som skett i sjöns vattenkvalitet under de 28 år som gått var: pH (6,3 → 7,0), färgvärdet (40 → 70), kemsik syrefötbrukning (8,7 → 12 mg O2/l) och totalfosforhalten (15 → 34 µg/l). Däremot har t.ex. vattnets surhetsbuffrande alkalinitet och totalkvävehalt hållits i det närmaste oförändrade. 

Uppföljning

Maggböle träskets grundtillstånd är tillfredställande. Vattenkvaliteten kunde undersökas med  t.ex. 10 års mellanrum.