FORSKNING

Från Lomträsket har man tagit prover i oktober 1985 och 2014. Från bäcken som rinner från sjön till Källträsket har man tagit prover  i februari 1995.

Proven har tagits från ytvattnet och analyserna har koncentrerats på vattnets surhetsgrad, humusegenskaper och närsaltshalter.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten  har inte undersökts och det finns inga uppgiftre på djupförhållandena.

Frodighet

På basen av vattenproven i oktober 2014 är lomträsk på sin höjd endast mycket lätt frodig (totalkvävehalten 550 µg/l, totalfosforhalten 16 µg/l). På basen av närsaltshalterna har inte situationen förändrats väsentligt sedan år 1985.

Vattenkvaliteten i övrigt

Lomträsket är i någon mån surt, vattnet är klart men brunt, så sjön har en klar humusprägel som beror på tillrinningsområdet.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Förändringar i sjöns tillstånd

Vattnet i Lomträsket har fått en starkare humuskaraktär under perioden 1985-2014, pH-värdet  har stigit något, närsaltshalterna har hållits i det närmaste oförändrade.

Uppföljning

Lomträskets grundtillstånd är bra.  Vattenkvaliteten  kunde kontrolleras med t.ex. 10 års mellanrum.