FORSKNING

Det första  vattenkvalitetsdatat från Linkullasjön härstammar från början av 1980-talet. Vinterprover togs åren 1990, 2003 och 2004. Efter det  har prover tagits såväl på vintern som på sommaren 2007 2009. Undersökta parametrar är bl.a. syre, närsaltshalter samt temperatur, kemisk syreförbrukning, pH, konduktivitet, grumlighet, färgtal, alkalinitet och järn.

Växtplanktonprover har tagits en gång och vattenvegetationen undersöktes år 2007.

Uppgifter om fiskbestånden  har fåtts  från Ingå fiskeområdes bruks- och  skötselplan (2001). Provnotning har också gjorts i sjön  år 2003 och höstnotdragning åren 2004 och 2005 (Hagman: Linkullasjöns basutredning år 2007)

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Linkullasjön är tidvis skiktad och då sjunker syrehalten i mot slutet av skiktningsperioden. På basen av resultaten har syreläget varit riktigt dåligt endast på vårvintern 2003, vilket var gällande syresituationen ett besvärligt år för många sjöar. 

Frodighet

På basen av såväl fosforhalten som klorofyllhalten är sjön mycket frodig. Totalfosforhalten  i det ytnära vattnet var år 1985 hela 89 µg/l. I slutet av mars  åren 2007 och 2009 steg totalfosforhalten till en mycket hög nivå (över 100 µg/l), vilket  antagligen berodde på den belastning som kom med vårflödet.

Vattenkvaliteten i övrigt

Enligt algobservationsregistret har man  noterat blågrönalgsblomning i september 1992 (Microcystis aeruginosa). Även  i samband med  vegetationsundersökningen år 2007 observerades massförekomst av blågröna alger. En indikation på den kraftiga algproduktionen  är också det faktum  att vattnets syremättnad stiger över 100 % (somrarna 2007 och 2009).

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

På basen av växtplankton är sjöns tillstånd försvarligt.

Sjöns stränder  kantas av  högre vattenväxter (t.ex. vass, kaveldun, pilblad, sjösäv och olika starrarter). Framför denna zon förekommer flytbladsväxter (gul näckros, vattenpilört, gäddnate). Rikligast var vegetationen i sjöns västra och östra delar.

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

De vanligaste naturliga fiskarterna är gös och gädda. I övrigt består fiskbeståndet av de vanliga sötvattensarterna (gers, abborre, sarv, braxen, löja och mört). Planktonsik har utplanterats i sjön år 1994 och 1995 även karp. I sjön förekommer även flodkräfta. Vandringsfisk har möjlighet att stiga från havet ända upp till Linkulla sjö. 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

På grund av de rätt få provtagningarna är det svårt  utvärdera eventuella förändringar i sjöns tillstånd. Sjön är överbelastad och eutrofieringen  samt sjöns igenväxning fortgår.

Uppföljning

Under de senaste åren har sjön kontrollerats med ett par års intervaller. En utredning om sjöns grundtillstånd har gjorts (Hagman 2007), där man föreslår, att en belastningsutredningborde göras samt att en restaureringsplan borde uppgöras.