FORSKNING

Vattenkvaliteten i Kvarnviksträsket  har undersökts på uppdrag av Ingå kommun i oktober  1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt i oktober 2013. Undersökta parametrar är bl.a. närsaltshalter, temperatur, kemisk syreförbrukning, pH, konduktivitet, grumlighet, färgvärde, alkalinitet och järn- och manganhalterna.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Kvarnviksträskets syresituation har inte undersökts.

Frodighet

På basen av den på hösten 2013 uppmätta totalfosforhalten (25 µg/l) och totalkvävehalten (750 µg/l) kan sjön klassas som frodig. 

Vattenkvaliteten i övrigt

Sjön har påtagligt brunt vatten och i någon mån är den även sur. Järn- och manganhalterna är normala.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Förändringar i sjöns tillstånd

Kvarniksträskets  vattenkvalitet har hållits förvånansvärt  oförändrad från år 1985 till 2013 utgående från de parametrar som undersökts. Endast små förändringar skett.

Uppföljning

Det skulle vara på sin plats med en uppföljning med 10-15 års intervall.