FORSKNING

Från Kryckeltjärnen  har det förmodligen tagits endast två vattenprov: i oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och i oktober 2014. Vid båda tillfällena togs proven från ytvattnet och vid analyseringen  fästes tonvikten vid surhetsgraden, humusegenskaperna och närsaltshalterna.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Om Kryckeltjärnens  syresituation finns inga uppgifter

Frodighet

På basen av närsltahalterna i oktober 2014 (totalfosfor 57 µg/l och totalkväve 979 µg/l) är sjön frodig.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av mätningarna  i oktober 2014 var Kryckeltjärnen kraftigt brun och sur. Vattnets järnhalt var förhöjd medan manganhalten var normal.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Intervallet mellan provtagningarna var på några dar när 29 år. Vattenkvaliteten hade ändrat  i flere avsenden: konduktiviteten hade sjunkit (5,7 → 2,7 mS/m), vilket innebär att mängden lösta oorganiska salter hade minskat. Följande parametrar hade stigit: pH (4,3 → 5,4), den försurningsbuffrande alkaliniteten (0 → 0,024 mmol/l), den kemiska syreförbrukningen (5,0 → 34 mg O2/l), vattnets färgvärde (10 → 300), totalkvävehalten (350 → 970 µg/l) och totalfosforhalten (9 → 57 µg/l).

Sjöns karaktär hade alltså ändrat totalt, den karga sjön hade blivit en frodig kärrsjö med brunt vatten, som fortsättningsvis var klart surt. Trots att perioden mellan provtagningarna är lång, verkar förändringen att vara verkligt stor speciellt  vad beträffar vattnets färg och närsaltshalter, eftersom sjön veterligen inte utsätts för någon annan yttre belastning än den, som kommer från tillrinningsområdet.

Vid granskning av Kryckeltjärnen  med hjälp av de flygfoton som finns i olika karttillämpningar framgår det, att tillrinningsområdets skogar i stor omfattning har avverkats. Det ör sannolikt att de förändringar, som skett i vattendraget, delvis beror på  skogskötselåtgärderna och den inverkan de orsakat.

Uppföljning

Kryckeltjärnens tillstånd på hösten 2014 var på basen av resultaten tillfredställande/försvarligt. Det skulle vara skäl att följa med sjöns tillstånd med några års intervaller.