FORSKNING

Vattenkvaliteten i Kocksbyträsket har sannolikt inte undersökts förrän år 2014. I oktober  2014 togs vattenprover på uppdrag av Ingå miljöbyrå. Provet togs från ett djupa på 1 m och analyserna som gjordes  fokuserade närmast på surhetsgraden, humusegenskaperna och närsalterna.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syrehalten uppmättes inte på hösten 2014.

Frodighet

Kocksbyträsket är vad frodighetsnivån beträffar karg (i oktober var totalfosforhalten 12 µg/l och totalkvävehalten  390 µgl).

Vattenkvaliteteni övrigt

Vattnet var 15.10.2014 en aning brunt, men klart. PH, den surhetsbuffrande alkaliniteten, konduktiviteten samt järn- och manganhalterna var på en normal nivå.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Eventuella förändringar kan inte utvärderas på basen av den ringa mängden data gällande vattenkvalitetetn.

Uppföljning