FORSKNING

Vattenkvaliteten i Kockelträsket har undersökts genom olika undersökningar i november 1984, oktober 1985 och under hösten åren 1990-1996. De nyaste  vattenundersökningen gjordes på uppdrag av Ingå miljöbyrå i september 2013. I valet av analyssortiment har man betonat parametrar som surhetgraden, humusegenskaperna samt närsalterna.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Vattnets syrehalt i Kockelträsket har undersökts endast  hösten 2013 och då var syreläget i djupvattnet dåligt (0,8 mg/l).

Frodighet

Kockelsträskets totalfosforhalt var år 2013 under 5 µg/l och toitalkvävehalten var 240 µg/l, vilket gör att sjön kan klassas som karg.

Vattenkvaliteten i övrigt

Ifall det bottennära vattnets syrehalt inte hade varit så låg, skulle  Kockelträskets tillstånd på basen av proven år 2013 vara utmärkt.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Inom Bruksträskets tillrinningsområde dit Kockelträsket hör förekommer åtminstone abborre och gädda.

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Kockelträskets  pH och alkalinitet var ännu vid undersökningen 1984 rätt rimliga (6,5 och 0,10 mmol/l), men situationen försämrades klart under 1990-talet. Fram till år 2013 verkade pH att stiga från nivån under perioden 1990-1996 (5,2-6,0 →6,6). Även  för alkalinitetens del kunde en viss stegring skönjas (<0,02 → 0,032 mmol/l)., men buffertförmågan var fortsättningsvis ganska låg. En anna vattenkvalitetsegenskap som förändrats kanske ännu mera var totalkvävehalten (420 → 240 µg/l). Sjön har alltså blivit mindre sur och beträffande kvävet  kargare. 

Uppföljning

Kockelträskets vattenkvalitet kunde lämpligen kontrolleras med 5-10 års intervaller. Det skulle även vara intressant att reda ut den karga och klara sjöns biologiska egenskaper.