FORSKNING

Från Häftesträsket har man förmodligen tagit endast ett vattenprov. Det skedde i oktober 2014 på uppdrag av Ingå miljöbyrå. Provet togs från ett djup på 1 m och analyserna koncentrerades på vattenkvalitetsparametrar, som beskriver vattnets surhet, humuspåverkan och närsaltshalter.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syreläget  liksom djupförhållandena är tillsvidare okända.

Frodighet

Häftesträsket är på basen av mätningarna i oktober 2014 lätt frodig (totalfosforhalten 21 µg/l och totalkvävehalten 570 µg/l).

Vattenkvaliteten i övrigt

Sjöns vatten var ganska surt och vattnet var kraftigt brun men klart. vattnets järn- och manganhalt var normala för sjövatten.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Inga förändringar kända eftersom sjön undersökts endast en gång.

Uppföljning

En undersökning av sjön rekommenderas vart 10 år.