Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Getmossen :: Forskning

FORSKNING

Vattenkvaliteten i Getmossen har undersökts  på beställning av Ingå kommun i oktober 1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och på nytt i oktober 2013. De unde4rsökta parametrarna var bl.a. egenskaper som hör ihop med närsalterna, humusegenskaperna och surheten.  

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syreläget i Getmiossen har inte undersökts

Frodighet

Getmossens totalfosforhalt i oktober 2013 indikerade en lätt frodighet (21 µg/l), men totalkvävehalten var hög (910 µg/l) och indikerade  en klar eutrofiering.

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av analysresultaten i oktober  2013 påverkas Getmossen av humus och sjön är en aning sur. Vattnets järn- och manganhalter var normala. På humushalten inverkar kärret, som finns inom tillrinningsområdet. Som en effekt  av kärrvattnet kan även den relativt höga ammoniukvävehalten förklaras (220 µg/l).

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Under de 28 år som gått mellan undersökningarna har vattenkvaliteten ändrat mest då det gäller färgtalet (50 → 70), den kemiska syreförbrukningen (8,2 →15 mg O2/l ) och totalkvävehalten (530 → 930 µg/l) dvs. effekterna av humus har tilltagit i sjön och mängden kvävenäringsämnen har ökat.

Uppföljning

Getmossens vattenkvalitet borde undersökas med 5-10 års mellanrum.