FORSKNING

De första vattenkvalitetsuppgifterna, som gäller Bruksträsket härstammar från  år 1970. De följande proven från  djupfickan i sjöns centrala del togs  år 1995. Under 2000-talet har sjön undersökts vid två tillfällen, 2004 och 2006. Från Parkudden togs prover  1995 och 1996.

I allmänhet  har man ur vattenproven analyserat förutom syre- och totalnärsaltshalterna även pH, konduktivitet, färgtal, grumlighet, alkalinitet och järnhalt. År 2006 analyserade man även de  lösta närsaltshalterna samt klorofyllhalten.

Växtplanktonprover har tagits  åren 2006 och 2011. Om vattenvegetationen finns inga uppgifter. Fiskuppgifterna har man fått från  Ingå fiskeområdes bruks- och skötselplan (2001). 

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

I Bruksträsket förekommer en tydlig temperaturskiktning. I det djupaste området  har syret konsumerats slut såväl på sommarn som vintern. År  2006 sträckte  sig det syrefria området   åtminstone till 7 m djup. Till följd av  det dåliga syreläget förekommer även förhöjda halter  av totalfosfor och järn i djupvattnet.

Frodighet

På basen av de rätt få mätresultateten  kan  Bruksträket klassificeras som frodigt. Totalfosforhalten och klorofyllvärdena är emellertid inte betydligt förhöjda.

Vattenkvaliteten i övrigt

Inga  observationer  av  algblomningar  i algobservationsregistret under de senaste åren.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

Växtplankton har undersökts åren 2006 och 2011. Bruksträsket är en frodig sjö, tidvis en  överfrodig, med en dominans av  slemalger. Resultaten från år 2011 antyder att slemalgen har ökat. De stora variationerna i slemalgens förekomst kan även bero på slumpen, men även på det faktum  tidpunkten för  slemalgens biomassamaximum varierar något (Keskitalo, J. 2012: Kasviplanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010-2011. Moniste, Lammin biologinen asema 43 s.)

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Sjöns viktigaste fiskarter är gädda och gös. Fagervikdammaran förhindrar fisken från att stiga från havet till sjön.

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Analysresultat finns endast från ett fåtal år vilket gör  att man inte kan  utvärdera eventuella förändringar i sjöns tillstånd.

Uppföljning