FORSKNING

Vattenkvaliteten i Bölsträsket har undersökt i oktober 1985 och på nytt i oktober 2013 på uppdrag av Ingå kommuns miljöbyrå. Analyser somm gjordes var bl.a. närsaltshalterna samt humus- och försurningsegenskaperna.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Bölsträskets syrehalter har inte undersökts.

Frodighet

På basenav totalfosfor- och kvävehalterna (34 och 900 µg/l) i oktober 2013 kan dammen klassificeras som frodig. 

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av resultaten från provtagningen i oktober 2013  är Bölsträsket mycket påverkad av humusämnen  och frodig. Även den höga järnhalten (1 400 µg/l) är typiskt för humusvatten, eftersom järnet ofta är bundet till humusföreningarna. vattnets pH-värde var liksom på 1980-talet lågt (5,9) och buffertförmågan mot surhet (alkalinitet) var ganska låg (0,15 mmol/l).

BIOLOGISK UPPFÖLJNING 

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

 

  
Ändringar i sjöns tillstånd

De största föäöndringarna i vatten  kvaliteten under 28 gångna åren var okningen av färgtalet (85 → 120), den kemiska syreförbrukningen (13 → 32 mg O2/l), totalkvävehalten (790 → 900 µg/l) och totalfosforhalten (19 → 34 µg/l), vilket innebär att dammens påverkan av humusämnen och frodighetetn ha ökat klart.

Uppföljning

Den frodiga dammens vattenkvalitet kunde med fördel kontrolleras med  5-10 års intervaller.