Kommuner

Huvudsida :: Kommuner :: Ingå :: Sjöar :: Bjuseträsk :: Forskning

FORSKNING

Vattenkvaliteten i Bjuseträsket har för första gången undersökts i oktober  1985 (Lönnqvist & Helminen 1985) och efter det  åren 1990,1992, 1994, 1995 och 2013. Ett flertal kvalitetsegenskaper har undersökts, mest dock parametrar som hör  ihop med närsalter, försurning och humusrelaterade egenskaper.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syre i vattnet

Syresituationen  på basen  av undersökningarna på 1990-talet samt år 2013 har i huvudsak varit gott. Vid mätningarna  på vårvintern 1995  kunde man  dock konstatera att  syresituationen  nära botten hade försämrats klart.

Frodighet

På basen av  totalfosforhalten  under perioden med öppet vatten kan sjön klassas som lätt frodig. Även klorofyllhalterna tyder på detta. Siktdjupet var år 2013 hela 2,2 m. 

Vattenkvaliteten i övrigt

På basen av resultaten frå år 2013  var sjön beträffande  försurningsnivån neutral, men närsaltshaltsmässigt lätt frodig. Järn och manganhalterna var normala.

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

 

Bottendjur

 

Fiskbeståndet

Inom Briksträskets  tillrinninningsområde, dit Bjuseträsket hör  förekommer åtminstone abborre och gädda.

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Vattenkvaliteten  har på basen av ett flertal parametrar varierat i Bjuseträsket. Den största förändringen från 1980- och 1990-talen fram till år 2013 var minskningen  av vattnets konduktivitet (5,1-6,4 mS/m → 3,7 mS/m), vilket indikerar att de i vattnet lösta oorganiska salterna har minskat. 

Uppföljning

Grundtillståndet i Bjuseträsket  verkar ganska bra. Det kunde vara bra att kontrollera sjöns tillstånd med t.ex. 10 års mellanrum.