FORSKNING

Backavikens vattenkvalitet har undersökts för första gången på hösten och vintern 1995. Efter det har sjöns vattenkvalitet undersökt på uppdrag av Ingå miljöbyrå i oktober 2014. Analyser som gjorts är pH, alkalinitet, grumlighet, konduktivitet, färg, kemisk syreförbrukning, närsalter (kväve och fosfor i olika former), mangan, järn samt år 1995 dessutom slinitet, syrehalt och klorofyll-a.

UPPFÖLJNING AV VATTENKVALITETEN

Syreläget

På hösten 1995 var syrehalten låg på 2,7 m djup (2,2,mg/l), vid vinterprovtagningen var halten lite högre (5,5 mg/l). Syrehalten analyserades inte år 2014 eftersom provet togs från 1 m djup.

Frodighet

På basen av totalfosforhalten  vid provtagningen år 2014 (39 µg/l) kan Backaviken klassificeras som en frodig sjö. Totalkvävehalten (650 µg/l) indikerade likaså frodighet.

Vattenkvaliteten i övrigt

Backavikens vatten var i oktober  2014 brunt (vattnets färgvärde 80 mg Pt/l) och rätt grumligt (6,1 FNU). pH värdet var däremot neutralt och buffertförmågan (alkalinitet) var bra. Vattnets järn- och manganhalter var normala. Kontakt med havsvattnet kunde inte på basen av vattenkvaliteten konstateras. 

BIOLOGISK UPPFÖLJNING

Plankton och växlighet

Inga uppgifter

Bottendjur

Inga uppgifter

Fiskbeståndet

Inga uppgifter

  
Ändringar i sjöns tillstånd

Största förändringen i vattenkvaliteten under perioden 1995-2014 var ökningen av vattnets ph-värde samt alkalinitet. På basen av resultaten år  2014 är  tillståndet i Backaviken tillfredsställande.

Uppföljning

Det kunde vara lämpligt att följa upp sjöns vattenkvalitet med t.ex. 5-10 års intervall